Udtalelse i anledning af høring om lovforslag L 69

På baggrund af professor Henning Kochs udtalelser i går under Folketingets høring om Integrationsministeriets lovforslag L 69 udtaler justitsminister Brian Mikkelsen:

"Jeg har noteret mig, at professor Henning Koch i går under Folketingets høring om Integrationsministeriets lovforslag om udlændinge på tålt ophold har givet udtryk for, at lovforslaget skulle indebære frihedsberøvelse, hvilket igen skulle være i strid med grundlovens § 71.      

Det er jeg bestemt ikke enig i.

Det, som lovforslaget indebærer, er, at de pågældende udlændinge, uanset påbud om opholds- og meldepligt, fortsat vil kunne færdes frit i det danske samfund i løbet af dagen og således fortsat vil kunne færdes uden for Center Sandholm. For at sikre dette vil meldepligt f.eks. ikke kunne pålægges kl. 12 midt på dagen eller på skiftende tidspunkter alle ugens dage. Derimod vil meldepligten kunne pålægges hver morgen, eksempelvis kl. 9. 

Lovforslaget vil heller ikke være til hinder for, at den pågældende udlænding i dagtimerne vil kunne besøge sin familie, og hvis f.eks. familien bor i Jylland vil der efter lovforslaget være mulighed for i rimeligt omfang at tage på weekendophold hos familien. Hvis der herudover er rimelig anledning til yderligere besøg hos en familie, der bor langt fra Center Sandholm, f.eks. i forbindelse med vigtige familiebegivenheder, vil der efter lovforslaget også være mulighed herfor. I den forbindelse pålægges der meldepligt hos det lokale politi.

Lovforslaget vil således ikke indebære, at den pågældende udlænding hele tiden skal opholde sig på Center Sandholm eller i umiddelbar nærhed heraf, og meldepligt skal pålægges på en sådan måde, at den pågældende også reelt har mulighed for at færdes frit uden for centret. Lovforslaget er heller ikke i øvrigt til hinder for, at den pågældende kan opretholde kontakt med det omgivende samfund.

Justitsministeriets opfattelse er derfor, at der ikke er tale om frihedsberøvelse.   

Hertil kommer, at grundloven ikke er til hinder for administrativ frihedsberøvelse af udlændinge. Så selv hvis lovforslaget måtte indebære frihedsberøvelse i grundlovens forstand, ville det således under alle omstændigheder ikke være i strid med grundloven.”