Udtalelse fra Dyreværnsrådet om kastration af pattegrise

Dyreværnsrådet har i dag tirsdag den 1. juli 2008 offentliggjort en udtalelse om kastration af pattegrise og den dermed forbundne smertefølelse.

Justitsminister Lene Espersen udtaler i den anledning:

”Jeg er glad for, at vi nu har modtaget udtalelsen fra Dyreværnsrådet om kastration af pattegrise, hvor et enigt råd efter en grundig gennemgang af problemstillingen omkring kastration af pattegrise og den dermed forbundne smertefølelse bl.a. anbefaler, at der fra 1. januar 2010 indføres krav om efterfølgende smertebehandling af kastrerede pattegrise. 

Jeg vil nu sende udtalelsen i høring hos relevante myndigheder og organisationer mv., og jeg vil herefter tage stilling til anbefalingerne fra Dyreværnsrådet.”

 

Baggrund

Efter de gældende regler om kastration af dyr i bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 823 af 24. august 2005, må dyr kun kastreres, hvis dyret er bedøvet, inden kastrationen foretages. Det er det imidlertid tilladt at kastrere pattegrise uden forudgående bedøvelse, hvis det sker så tidligt som muligt inden for dyrets 2. til 7. levedøgn. Hvis kastration foretages efter dette tidspunkt, skal dyret bedøves og gives længerevarende efterfølgende smertebehandling.

På baggrund af en i offentligheden rejst debat om, hvorvidt disse regler i tilstrækkeliggrad tilgodeser pattegrises velfærd, anmodede Justitsministeriet i marts 2008 Dyreværnsrådet om en udtalelse om kastration af pattegrise og smertefølelse. Rådet blev i den forbindelse anmodet om at gennemgå de nyeste forskningsresultater på området og om at vurdere, hvorvidt de gældende regler for kastration af pattegrise skulle revideres.

Dyreværnsrådet gennemgår i udtalelsen spørgsmål om alternativer til kastration, bedøvelse i forbindelse med kastrationsindgrebet, efterfølgende smertebehandling, pattegrisenes alder ved kastrationen og krav til de personer, der udfører kastrationer.

Dyreværnsrådet udtaler herefter: 

  • at kastration af pattegrise er forbundet med smerte uanset på hvilken måde kastrationen foretages, og det er derfor rådets opfattelse, at det fremtidige mål bør være, at kastration af pattegrise undgås.
  • at der på nuværende tidspunkt ikke findes alternativer til kastration, der umiddelbart kan tages i anvendelse, og at rådet derfor opfordrer til, at den forskning, der foregår på området, intensiveres, således at målet hurtigst muligt kan nås. Det er i den forbindelse rådets vurdering, at yderligere forskning vil medføre, at der inden for en kortere årrække kan udvikles alternativer til kastration
  • at forudgående bedøvelse i form af lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse, ikke er egnet til at blive anvendt med henblik på at forhindre smerte under kastration.
  • at efterfølgende smertebehandling må antages at kunne indføres inden for en kortere periode, og rådet anbefaler derfor, at der tages skridt til at indføre et sådan krav fra den 1. januar 2010.
  • at det sikres, at de personer, der foretager kastration af pattegrise, til stadighed gør dette korrekt og så skånsomt som muligt.
  • at der ikke på nuværende tidspunkt bør foretages andre ændringer i de gældende regler om kastration af pattegrise end indførelsen af efterfølgende smertebehandling.
  • at spørgsmålet om kastration af pattegrise tages op igen om senest 5 år.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Cristina A. Gulisano (tlf. 72 26 85 40) eller fuldmægtig Eddie Omar Rosenberg Khawaja (tlf. 72 26 85 41).