Styrket indsats mod skuldersår hos søer

Regeringen er parat til at tage initiativer, der skal være med til at bekæmpe skuldersår hos søer.

Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget en rapport om skuldersår hos søer fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Arbejdsgruppen foreslår, at der etableres et nationalt program til nedbringelse af skuldersår hos søer. Programmet indeholder bl.a. et forslag om øget overvågning af stort set alle søer i Danmark, og en målrettet indsats i de svinebesætninger, der har problemer med skuldersår.

I den anledning udtaler justitsminister Lene Espersen:

”Regeringen prioriterer velfærden hos dyr meget højt, og vil ikke acceptere, at søer lider af skuldersår. På den baggrund har jeg fundet det vigtigt, at alle muligheder for at nedbringe antallet af skuldersår blandt de danske søer bliver undersøgt. Jeg er derfor glad for nu at modtage arbejdsgruppens rapport, som bygger på en grundig gennemgang af grundene til, at søer udvikler skuldersår, og som indeholder et interessant forslag om etablering af et nationalt skuldersårsprogram, der gerne skal sikre, at vi kommer problemerne med skuldersår hos søer til livs.

Jeg vil nu sende arbejdsgruppens rapport i høring hos berørte myndigheder og organisationer. Herefter vil regeringen tage stilling til, hvordan arbejdsgruppens forslag bedst muligt kan gennemføres.”

Til baggrund:

Arbejdsgruppen vedrørende skuldersår hos søer blev nedsat af Justitsministeriet i juni 2007 og har haft til opgave at foretage en undersøgelse og en vurdering af de forhold, som har betydning for søers udvikling af skuldersår, og komme med oplæg til initiativer, herunder lovgivningsinitiativer, som kan sikre en væsentlig reduktion i forekomsten af skuldersår hos søer. Arbejdsgruppen blev bl.a. nedsat på baggrund af en stigning i antallet af politianmeldelser af svineproducenter for søer med skuldersår og som opfølgning på folketingsbeslutning om bekæmpelse af søers skuldersår (B 146).

Det fremgår af arbejdsgruppens rapport, at problemstillingen omkring skuldersår er multifaktorel, og at der derfor ikke kan peges på konkrete forhold, der med sikkerhed i alle tilfælde vil kunne forebygge, at der opstår skuldersår i en besætning. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der – i stedet for konkret regulering af f.eks. indretning af farestalde, tildeling af gummimåtter m.v. – indføres et generelt nationalt skuldersårsprogram, der har til formål at nedbringe antallet af skuldersår blandt danske søer.

Arbejdsgruppens forslag til et nationalt skuldersårsprogram har følgende indhold:

  • Indførelse af en ny metode til at bedømme skuldersår hos søer. Den nye metode inddeler skuldersårene i kategorierne ”ingen”, ”lette” og ”svære”. Sammenlignet med den nuværende veterinærpatalogiske bedømmelse, der inddeler skuldersår i 5 grader, er den nye metode mere enkel og kan bl.a. anvendes ved det levende syn af søer i besætninger og på samlesteder.
  • Programmet knyttes tæt til de eksisterende sundhedsaftaler mellem producenter og praktiserende dyrlæger, og det kommende egenkontrolprogram for dyrevelfærd, der i øjeblikket er under udarbejdelse mellem bl.a. Justitsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fødevarestyrelsen.
  • Der fastsættes i programmet (efter en indledende monitorering på 6 måneder) grænseværdier for, hvor mange søer der nationalt og på besætningsniveau må forefindes med lette skuldersår. Grænseværdierne fastsættes både for søer, der opholder sig i besætningernes farestalde og for søer, der eksporteres over samlestalde eller sendes direkte til slagtning ved danske slagterier.
  • Krav om, at der ikke må findes søer med svære skuldersår i aktiv produktion eller blandt søer, der eksporteres eller sendes til slagtning ved danske slagterier.
  • Tildeling af såkaldte ”gule kort” til besætninger, der overskrider grænseværdierne. Herunder indberetning til Fødevarestyrelsen og iværksættelse af konkrete handlingsplaner.
  • Inddragelse af registreringer af skuldersår i den løbende risikoudpegede velfærdskontrol.
  • Kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen hver 3. måned i besætninger, der i længere perioder overskrider de fastsatte grænseværdier. 

Arbejdsgruppens rapport indeholder endvidere følgende konkrete forslag: 

  • Vurderingen af om søer har behov for et blødt leje, bør afvente igangværende forskning, der forventes afsluttet om 2 år. Emnet bør endvidere behandles i Justitsministeriets Arbejdsgruppe om hold af svin.
  • De gældende regler om sygestier til søer bør ændres, således at der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, dog altid mindst 2,5 procent sygestipladser af stipladser til løsgående drægtige søer. Der skal samtidig altid være mindst én ledig sygestiplads klar.
  • Etablering af to pilotprojekter, der belyser mulighederne for kontrol med søer, der destrueres. I det ene projekt foreslås en stikprøvekontrol af de selvdøde søer i besætninger ved, at en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen lejlighedsvis deltager i destruktionsanstaltens opsamlinger af dyr. I det andet projekt foreslås der – i en tidsbegrænset periode – foretaget syn for skuldersår af alle søer, der bliver indbragt til destruktion.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Cristina A. Gulisano (tlf. 72 26 85 40) eller fuldmægtig Eddie Omar Rosenberg Khawaja (tlf. 72 26 85 41)