Straffen for samlivsdrab

Justitsminister Brian Mikkelsen har tidligere udtalt, at han på baggrund af en redegørelse fra Rigsadvokaten ville fremsætte lovforslag om at skærpe udgangspunktet for strafudmålingen i sager om samlivsrelateret drab og drabsforsøg, sådan at det bliver det samme som i andre drabssager.

Højesterets præsident har efterfølgende i et brev til Justitsministeriet anført, at han finder det beklageligt, hvis man vælger at lovgive på dette område uden først at forelægge spørgsmålet om ændring af den hidtidige retspraksis for domstolene. Præsidenten bemærker bl.a., at det gældende udgangspunkt i sager om drab og drabsforsøg i samlivsforhold er fastlagt ved to højesteretsdomme i 1993, hvor den daværende rigsadvokat i den første af de to sager havde anført, at en vis nedsættelse af strafniveauet i disse sager kunne overvejes.   

Justitsminister Brian Mikkelsen har efter drøftelse med rigsadvokaten besluttet ikke at fremsætte det bebudede lovforslag på nuværende tidspunkt, idet rigsadvokaten i stedet vil sørge for, at anklagemyndigheden i en eller flere egnede sager, der indbringes for domstolene, vil søge at opnå domstolenes tilslutning til, at udgangspunktet for strafudmålingen i sager om drab og drabsforsøg i samlivsforhold skal være det samme som ved andre drab og drabsforsøg.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Min holdning til det gældende strafniveau i sager om drab og drabsforsøg i samlivsforhold er uændret: Jeg mener, at udgangspunktet for strafudmålingen bør være det samme som ved andre drab og drabsforsøg. Der bør ikke gives en automatisk ”rabat” i disse sager.

Jeg finder det imidlertid rigtigt ikke at sidde en appel fra Højesterets præsident overhørig i denne sag, hvor jeg også er enig i, at der gør sig nogle særlige forhold gældende. Jeg har derfor efter drøftelse med rigsadvokaten besluttet ikke at fremsætte det tidligere bebudede lovforslag på nuværende tidspunkt, idet rigsadvokaten i stedet vil sørge for, at anklagemyndigheden i en eller flere egnede sager, der indbringes for domstolene, vil søge at opnå domstolenes tilslutning til at skærpe udgangspunktet for strafudmålingen i disse sager, så der ikke længere gives ”rabat” ved samlivsrelaterede drab og drabsforsøg.”

 

Til baggrund

Rigsadvokaten afgav i oktober 2008 en redegørelse om straffene i sager om samlivsrelateret vold, drab og drabsforsøg. Redegørelsen kan findes på Rigsadvokatens hjemmeside.

Det fremgår af Rigsadvokatens redegørelse, at udgangspunktet for strafudmålingen i sager om samlivsrelateret drab og drabsforsøg efter retspraksis er 10 og 5 års fængsel. I andre sager er udgangspunktet 12 og 6 års fængsel. Rigsadvokaten anfører en række synspunkter til støtte for, at det vil være velbegrundet at opgive dette faste udgangspunkt om en mildere straf i sager om samlivsrelateret drab og drabsforsøg, og giver udtryk for, at der også i disse sager fremover bør anvendes et udgangspunkt på 12 og 6 års fængsel.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos kommunikationsmedarbejder Pia Brügger (tlf. 72 26 84 05) eller kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 70).