Skærpelse af straffen for tortur

Justitsminister Lene Espersen er parat til at skærpe straffen for tortur.

Lene Espersen siger:

”Det er naturligvis allerede i dag strafbart, f.eks. efter straffelovens bestemmelser om drab og vold, at udøve tortur. Tortur er imidlertid en særdeles grov forbrydelse, og det er ikke mindst i forhold til det internationale samfund vigtigt klart at markere, at Danmark ser meget alvorligt på torturhandlinger og støtter den internationale indsats mod tortur.

Jeg er derfor meget positiv over for Straffelovrådets forslag om at indføre en strafskærpelsesregel for torturhandlinger i straffeloven, så det sikres, at der vil blive udmålt strenge straffe, hvis der ved en dansk domstol bliver spørgsmål om at straffe for tortur.

Straffelovrådets betænkning er netop sendt i høring hos berørte myndigheder og organisationer, og jeg forventer at fremsætte et lovforslag på området senere i denne folketingssamling.”

 

Til baggrund:

Straffeloven indeholder i dag ikke en særlig bestemmelse om tortur, men torturhandlinger er strafbare efter straffelovens bestemmelser om f.eks. drab, vold, ulovlig tvang, trusler og frihedsberøvelse.

Straffelovrådet foreslår, at der i straffeloven indsættes en strafudmålingsbestemmelse, der indebærer, at det ved udmålingen af straf efter de gældende bestemmelser i straffeloven skal anses for en skærpende omstændighed inden for den strafferamme, der gælder for den pågældende forbrydelse, at forholdet har haft karakter af tortur. Den foreslåede bestemmelse er udformet i lyset af definitionen af tortur i Torturkonventionen (FN’s konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf).

Straffelovrådet henstiller, at det overvejes at indsætte en tilsvarende bestemmelse i den militære straffelov. Dette vil i givet fald ske ved, at det kommende lovforslag også vil indeholde en ændring af den militære straffelov.

Spørgsmål kan rettes til kommunikationskonsulent Morten Langager på telefon 20 27 87 71 eller kontorchef Jens Røn på telefon 72 26 87 70.