Skærpede straffe for seksuelt misbrug af børn

Justitsminister Lene Espersen vil sikre skærpede straffe for seksuelt misbrug af børn.

Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn.

Lene Espersen siger:

”Seksuelle overgreb mod børn er blandt de mest modbydelige forbrydelser, og vi skal som samfund tage skarpt afstand fra disse overgreb.

Straffelovrådet finder, at straffen for f.eks. at have samleje med et barn under 15 år bør være lige så streng som straffen for voldtægt mod et voksent offer, når den voksne har udnyttet en fysisk eller psykisk overlegenhed i forhold til barnet. Der bør i sådanne tilfælde ikke gives en lavere straf, blot fordi det ikke har været nødvendigt for den voksne at bruge vold eller trusler for at gennemføre sit forehavende. Denne vurdering er jeg fuldstændig enig i.

Jeg ser meget positivt på Straffelovrådets forslag om en ny bestemmelse i straffeloven om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod mindreårige, når den voksne har udnyttet en fysisk eller psykisk overlegenhed. Rådets udtalelse er nu sendt i høring, og jeg vil senere i denne folketingssamling fremsætte et lovforslag om skærpede straffe i disse sager.”

 

Til baggrund

Straffeloven giver allerede i dag mulighed for at udmåle en lige så høj straf i sager om samleje med børn under 15 år (straffelovens § 222) som i sager om voldtægt (straffelovens § 216), idet bestemmelserne indeholder lige høje strafferammer.

Straffelovrådet har set nærmere på strafniveauet vedrørende straffelovens § 216 og § 222 og finder på baggrund af en sammenligning af retspraksis, at der kan være anledning til at sikre, at straffen for seksuelt misbrug af børn (§ 222) udmåles på niveau med straffen for voldtægt mod voksne (§ 216) i de tilfælde, hvor der er tale om lige strafværdige overgreb.

Straffelovrådet foreslår på den baggrund, at der i straffeloven indsættes en ny strafudmålingsbestemmelse, der indebærer, at det ved udmålingen af straf for samleje med et barn under 15 år (straffelovens § 222) skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har opnået samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed i forhold til barnet, selv om det ikke har været nødvendigt at anvende vold eller trusler om vold.

Det vil efter forslaget bero på en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder, om der har været tale om en sådan udnyttelse af en overlegenhed fra gerningsmandens side. Straffelovrådet lægger imidlertid op til, at det som udgangspunkt skal lægges til grund, at der har foreligget udnyttelse – med den virkning, at den foreslåede strafskærpelsesregel finder anvendelse – i alle tilfælde, hvor barnet har været under 12 år.

Læs udtalelsen fra Straffelovrådet

Spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Morten Langager på telefon 20 27 87 71 eller konsulent Carsten Kristian Vollmer på telefon 72 26 87 73.