Rapport om befolkningens syn på politiet

Justitsminister Brian Mikkelsens har i dag udtalt sig om rapporten ”Politireformen år ét - Befolkningens syn på politiet i december 2007”. Læs ministerens udtalelse.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Det er naturligvis meget vigtigt for både mig og forligspartierne bag politireformen, at vi løbende kan følge udviklingen. Det er derfor aftalt i udmøntningsplanen for politiets flerårsaftale, at reformen skal følges op af uafhængig forskning, så vi sikrer os, at vi rent faktisk får det bedre politi, som er formålet med det hele.

Jeg er meget opmærksom på, at den første, uafhængige befolkningsundersøgelse efter politireformens ikrafttræden viser en negativ udvikling i befolkningens opfattelse af politiet i 2007. Der er da heller ingen tvivl om, at 2007 har været et rigtigt hårdt år for politiet. De vanskeligheder, som politiet har haft, og den intensive medieomtale, de har fået, påvirker naturligvis befolkningen. Det ville være mærkeligt andet.

Jeg vil derfor også sige, at 2007 var politireformens første og sværeste år. De seneste tal tyder klart på, at politiet langsomt men sikkert er begyndt at få fodfæste i den ny struktur. I takt med at det sker, er det min klare forventning, at det stille og roligt også vil præge befolkningens opfattelse, så vi på lidt længere sigt kan fastholde og forstærke den tillid, som er et helt afgørende varemærke for dansk politi.

Selv om borgernes generelle tillid til politiet ifølge undersøgelsen ikke er svækket, er det dog klart, at vi naturligvis skal tage de strømpile, som undersøgelsen viser, meget alvorligt.

Jeg har derfor indbudt politiets ledelse og forligspartierne bag reformen til en snarlig drøftelse af situationen."

 

Baggrund

Det fremgår af udmøntningsplanen for flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010, at politikredsene i 2007 og 2008 vil anvende endog meget betydelige ressourcer på gennemførelsen af reformprocessen.

Det vil derfor i denne periode i sig selv være en udfordring at opretholde den nuværende politibetjening. Det er målsætningen for denne periode, at borgerne mærker den betydelige omstillingsproces mindst muligt samt at serviceniveauet i det væsentlige opretholdes uændret. Borgertilfredsheden følges løbende gennem de årlige undersøgelser.

Fra og med 2009 må det derimod forventes, at den organisatoriske del af reformen er slået næsten fuldt ud igennem, og det er derfor målsætningen, at politikredsene herefter kan opnå en forbedring af politiindsatsen. Det bemærkes, at politireformens samlede effektiviseringer på 800 årsværk ikke kan forventes opnået i denne aftaleperiode, idet den fulde effekt først forventes nået i 2011.

Rigspolitiet har indgået en samarbejdsaftale med Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, om en evaluering af politireformen. Evalueringen fokuserer bl.a. på følgende områder af reformen og dennes virkninger:

  • Borgernes oplevelse af politiets indsats samt borgernes tryghed før og efter reformen
  • Oplevelsen blandt politiets samarbejdspartnere af reformens virkninger
  • Implementeringen af reformen i to af de nye politikredse
  • Borgernes oplevelse af politiets responstid efter iværksættelse af reformen

Den rapport fra forskerne på Københavns Universitet, som nu foreligger, er en befolkningsundersøgelse, der i lighed med tidligere undersøgelser er baseret på telefoninterviews og belyser befolkningens oplevelse af politiets indsats mv. Der vil i 2008 og 2010 blive gennemført yderligere to undersøgelser af denne type.

Den overordnede konklusion på den nu foreliggende undersøgelse er, at borgernes tilfredshed med politiet i det første reformår 2007 har været faldende, men at den generelle vurdering af og tillid til politiet dog ikke er påvirket.