Ræveopdræt forbydes i Danmark

Af dyreetiske hensyn vil justitsminister Lene Espersen forbyde ræveopdræt i Danmark og have den nuværende produktion afviklet.

I den kommende folketingssamling vil ministeren således fremsætte et lovforslag, der betyder, at ræveopdrættere i Danmark skal afvikle deres ræveproduktion over 8 år, og hvis der er tale om hovederhverv 15 år. 

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Fra regeringens side lægger vi helt afgørende vægt på, at dyrs velfærd prioriteres meget højt; også når det gælder produktionsdyr som pelsdyr. Derfor gjorde det også stort indtryk på mig, da der kom oplysninger frem om, at de gældende regler for rævehold ikke sikrer rævene ordentlige vilkår og altså ikke virker efter hensigten.

Jeg tog derfor sidste år initiativ til en fornyet drøftelse af reglerne med de relevante folketingsudvalg. Disse drøftelser har nu resulteret i, at jeg har besluttet, at den danske ræveproduktion bør afvikles over en årrække."

 

Baggrund

De gældende regler for hold af pelsdyr, herunder ræve, trådte i kraft ved årsskiftet 2007. I efteråret 2007 blev der sat store spørgsmålstegn ved, om reglerne virkede efter hensigten.

Blandt andet påpegede en ræveopdrætter, der havde fulgt de nye regler, at reglerne ikke førte til bedre dyrevelfærd. Ifølge opdrætteren indebar kravene om, at alle ræve skal have adgang til en gravekasse, og at ræveburene skal have en bundplade, at burene ikke kunne renholdes for ekskrementer. Rævene ville som en konsekvens heraf komme til at gå på en fugtig – og i frostvejr endog iset – bund. Dertil kom, at rævenes pels ville blive indsmurt i ekskrementer. Reglerne for rævehold medførte altså - efter Ræveavlerforeningens og den pågældende opdrætters opfattelse - en væsentlig dyrevelfærdsmæssig forringelse for rævene.

I december 2007 tog ministeren som følge heraf initiativ til en fornyet drøftelse af spørgsmålet om rævehold med Folketingets Retsudvalg og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Da det efter regeringens opfattelse ikke er muligt at anvise en produktionsform, der sikrer farmræven rimelige forhold, vil regeringen som nævnt foreslå, at der indføres et forbud mod ræveopdræt. De skitserede overgangsregler, der giver allerede etablerede ræveopdrættere adgang til at fortsætte deres virksomhed i en årrække, har til formål at sikre, at forbuddet ikke vil udgøre et ekspropriativt indgreb over for disse opdrættere.

Yderligere information:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Morten Langager på telefon 20 27 87 71 eller kontorchef Cristina Angela Gulisano på telefon 72 26 85 40.