Nyt lovforslag om kriminalpræventiv indsats over for psykisk syge

For at modvirke at psykisk syge ender i kriminalitetsstatistikkerne, skal landets politikredse etablere et nyt stærkere samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien (et såkaldt PSP-samarbejde).

Fokus for det nye PSP-samarbejde er borgere, der med jævne mellemrum figurerer på politiets døgnrapporter, og som ikke entydigt hører til i målgruppen for en af myndighederne i samarbejdet.

PSP-samarbejdet skal medvirke til, at der tages bedre hånd om udsatte personer, så de ikke havner i et tomrum mellem flere myndigheder. Samarbejdet har således til formål at koordinere myndighedernes indsats i forhold til socialt udsatte personer, der begår – eller er i fare for at begå – kriminalitet.

Justitsministerens lovforslag om PSP-samarbejdet – lovforslag nr. L 79 om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger som led i samarbejdet mellem politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien) – førstebehandles af Folketinget i dag.

Lovforslaget bygger på gode erfaringer fra Frederiksberg Kommune, hvor der i 2005 blev etableret et mere fast samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder (Frederiksberg Kommunes Socialdirektorat) og social- og behandlingspsykiatrien (Frederiksberg Kommunes socialpsykiatrikonsulent og Frederiksberg Hospitals Psykiatriske Afdeling).

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler i den anledning:

”På Frederiksberg har man i de senere år haft gode erfaringer med et fastere samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien, så de kan koordinere indsatsen over for mennesker med psykiske sygdomme eller misbrugsproblemer. Målet er at undgå, at de pågældende udsættes for social udstødelse og eventuelt ender i kriminalitet.

Dette samarbejde – PSP-samarbejdet – forudsætter, at myndighederne hurtigt og smidigt kan udveksle oplysninger om den enkelte person på baggrund af myndighedernes konkrete erfaringer med vedkommende.

Jeg har derfor med lovforslaget nu taget initiativ til, at de gode erfaringer med PSP-samarbejdet på Frederiksberg udbredes til alle landets politikredse, og at der samtidig skabes udtrykkelige regler om videregivelse af oplysninger som led i dette samarbejde – på samme måde som det kendes fra det kriminalpræventive SSP-samarbejde.”

 

Et eksempel på hvad der kan bringes op i PSP-regi

Et eksempel på, hvad der kan drøftes i det nye samarbejdsforum, kunne være en borger med store psykiske problemer og med en adfærd, som har bevirket, at politiet er blevet tilkaldt gentagne gange – måske flere gange i døgnet. Politiet har ikke haft grundlag for at køre borgeren til f.eks. en psykiatrisk afdeling og har derfor ikke kunnet gøre andet end at forsøge at tale borgeren til ro.

Ved at tage borgerens situation op på et fælles møde, bliver det muligt for socialforvaltningen og psykiatrisk afdeling at få kendskab til borgerens situation og iværksætte koordinerede tiltag, som kan hjælpe borgeren i forhold til f.eks. misbrugsproblemer eller psykiske problemer.

Yderligere information:

Pia Brügger, kommunikationsmedarbejder, telefon: 2550 1030