Lovforslag om dommeres fremtræden i retsmøder

Justitsminister Brian Mikkelsen har i dag sendt et udkast til lovforslag om dommeres fremtræden i retsmøder i høring.

Lovforslaget vil forbyde juridiske dommere at fremtræde på en måde, der rejser tvivl om deres politiske og religiøse neutralitet under retsmøder. Det vil sige, at de juridiske dommere under retsmøder ikke ved deres adfærd eller påklædning må give udtryk for religiøse eller politiske tilhørsforhold eller holdninger til et religiøst eller politisk spørgsmål. 

Det fremgår også af lovudkastets bemærkninger, at hvis en juridisk dommer forsætligt og åbenlyst fremtræder i strid med lovreglen, vil vedkommende være inhabil, og i givet fald skal den pågældende vige sit sæde.

Desuden vil lovforslaget udvide den nuværende brug af dommerkapper, så der også skal bæres kappe i byretterne.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Regeringen lægger vægt på, at dommere fremtræder religiøst og politisk neutralt i retsmøder. Regeringen ønsker at forankre dette vigtige princip i lovgivningen med det sigte at understøtte befolkningens almindelige respekt for og tillid til domstolene som den dømmende magt."

Lovforslaget sendes  i høring hos domstolene og andre berørte organisationer m.v. med henblik på, at det kan fremsættes for Folketinget inden jul.”

 

Til baggrund

Efter lovudkastet må juridiske dommere i retsmøder ikke fremtræde på en måde, der er egnet til at blive opfattet som en tilkendegivelse om dommerens eventuelle religiøse eller politiske tilhørsforhold eller om dommerens holdning til et religiøst eller politisk spørgsmål i øvrigt.

Den foreslåede lovregel omfatter dommerens ydre fremtoning, udsagn og adfærd i øvrigt under retsmøder. Bestemmelsen tager sigte på fremtræden, der alment opfattes som udtryk for at ville vise et religiøst eller politisk tilhørsforhold eller den pågældendes personlige holdning til religiøse eller politiske spørgsmål i øvrigt.

Bestemmelsen omfatter ikke enhver fremtræden, som det er muligt at fortolke som en meningstilkendegivelse om religiøse eller politiske anliggender eller som et (ubevidst) udslag af dommerens personlige holdning til sådanne spørgsmål.

Bestemmelsen omfatter alene adfærd og påklædning m.v., som er egnet til at blive opfattet af andre som en tilkendegivelse om dommerens eventuelle religiøse eller politiske tilhørsforhold eller en tilkendegivelse om den pågældende dommers personlige holdning til et religiøst eller politisk emne i øvrigt.

Der skal være tale om synlig påklædning, udsagn eller adfærd i øvrigt, som alment opfattes som motiveret af at ville vise et bestemt religiøst tilhørsforhold m.v. eller en bestemt politisk overbevisning m.v.

Det er uden betydning, om en bestemt adfærd, f.eks. brug af en bestemt påklædning, antages at være påbudt i religiøse skrifter eller blot anvendes sædvanemæssigt af udøvere af en bestemt religion, når den i øvrigt er egnet til at blive opfattet som en tilkendegivelse om den pågældendes religiøse tilhørsforhold m.v.  

Det foreslåede forbud vil bl.a. omfatte tilfælde, hvor dommeren under retsmødet synligt bærer et kristent kors som f.eks. et såkaldt Dagmarkors eller et krucifiks, hvor dommeren bærer muslimsk hovedbeklædning som f.eks. hijab, eller hvor dommeren bærer en jødisk kalot (kippa).

Dommeren må heller ikke under et retsmøde give udtryk for støtte til eller kritik af et eller flere bestemte politiske partier, synligt bære et partis emblem eller lignende, eller komme med tilkendegivelser om sin personlige politiske holdning til andre væsentlige samfundsspørgsmål, uanset om der er tale om internationale, nationale eller lokale spørgsmål. 

Den foreslåede bestemmelse finder anvendelse under retsmøder, dvs. møder i retten, hvor en retssag behandles. Bestemmelsen vil således ikke være til hinder for, at en dommer f.eks. bærer synlig religiøs beklædning på sit eget kontor, på vej til og fra retten eller i rettens kantine eller bibliotek m.v. Bestemmelsen er naturligvis heller ikke til hinder for, at en dommer offentligt kan bekende sig til en tro eller f.eks. kan være medlem af et politisk parti.

Dommerne i Højesteret og de juridiske dommere i landsretterne og Sø- og Handelsretten anvender i dag dommerkapper under hovedforhandlinger, medmindre dommerne vurderer, at en hovedforhandling af praktiske årsager bør gennemføres uden anvendelse af kapper. I udkastet til lovforslag foreslås, at denne anvendelse af dommerkapper under hovedforhandlinger udbredes til byretterne.

Læs lovudkastet her

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Martin Østergaard-Nielsen (tlf. 72268408) eller kontorchef Christina Toftegaard Nielsen (tlf. 72268790).