Fordeling af dyrevelfærdspuljen på finansloven 2008

Med det formål at styrke dyrevelfærden er der på finansloven for 2008 bl.a. afsat 6 mio. kr. til en dyrevelfærdspulje, der kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Hele beløbet fra dyrevelfærdspuljen vil blive uddelt samlet på én gang.

Justitsministeriet skal hermed indkalde ansøgninger om støtte fra dyrevelfærdspuljen for 2008.

Ansøgningerne skal sendes til Justitsministeriet, Dyrevelfærdskontoret, og skal være ministeriet i hænde senest fredag den 30. maj 2008. Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningerne skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Foreningens vedtægter
  • Størrelsen af det ansøgte beløb
  • Formålet med den opgave, som det ansøgte beløb påtænkes anvendt til
  • Den forventede dyrevelfærdsmæssige effekt
  • Budgettet for opgaven med oplysning om eventuelle tilskud fra andre myndigheder eller organisationer.

Tildelingen af midler fra puljen vil være betinget af, at foreningen efterfølgende indsender et regnskab, hvoraf det fremgår, hvordan de tildelte midler er anvendt og andelen af eventuel anden finansiering. Foreningen skal i denne forbindelse tillige beskrive, hvordan opgaven er udført.

Puljen kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Fordeling af puljens midler vil ske til varetagelse af opgaver, som ikke allerede løses af offentlige myndigheder, herunder eksempelvis transport af syge og tilskadekomne dyr, drift af internater for tilskadekomne, herreløse og vilde dyr samt oplysningskampagner og konferencer om dyrevelfærd.

Der vil ikke kunne ydes støtte til basisudgifter, der knytter sig til den egentlige administrative drift af foreningerne, f.eks. kontorhold. Støtten vil derimod kunne gives til ovennævnte aktiviteter.

Særligt for så vidt angår støtte til drift af internater, kan støtten gives til de aktiviteter, der knytter sig direkte til dyrenes velfærd, navnlig i form af forbedringer af dyrenes forhold i internaterne samt udvidelse af kapaciteten. De egentlige (centrale) administrative udgifter, som de foreninger, der driver internaterne, har, falder uden for støtteområdet. Således vil der kunne ydes støtte til eksempelvis aflønning af dyrlæge, dyrepasser eller andet personale på et internat, men derimod ikke til de centrale, administrative udgifter, som foreningen har i forbindelse med drift af internatet.

Ved fordelingen vil der blive foretaget en samlet vurdering af, i hvilket omfang opgaven, der ansøges om støtte til, falder ind under ovennævnte formål. Herudover vil der bl.a. blive lagt vægt på, at foreningen er veletableret, samt at foreningen selv tilvejebringer eller forsøger at tilvejebringe en del af de nødvendige midler til varetagelse af opgaven.

Det skal bemærkes, at de indsendte oplysninger vil kunne være omfattet af reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Justitsministeriet, fuldmægtig Thomas Raaberg-Møller, på tlf.nr. 72 26 86 23.