Fælles nordisk indsats mod børneporno

De nordiske justitsministre og rigspolitichefer mødtes tirsdag den 2. september i Ystad for at lægge grunden til en mere effektiv bekæmpelse af børneporno og andre forbrydelser mod børn på internettet.

En undersøgelse foretaget af det svenske kriminalpræventive råd (Brottsförebyggande rådet) indikerede for nogle år siden, at omkring 40 procent af alle piger på 9. klassetrin var blevet spurgt om seksuelle ydelser eller havde fået sådanne tilbud fra ukendte voksne på internettet i løbet af det foregående år.

Det er et faktum, at internettet og andre elektroniske kommunikationsformer er blevet et værktøj, som krænkere kan bruge til at komme i kontakt med børn og unge med henblik på at udsætte dem for overgreb.

Ingen dele af samfundet må lukke øjnene i forhold til denne udvikling, og slet ikke vi politikere. Og for os, som samledes i Ystad i forbindelse med vort årlige nordiske justitsministermøde, står det klart, at det er lettere at møde disse kriminalpolitiske udfordringer, hvis vi samarbejder og benytter os af hinandens erfaringer. 

I Norge har en arbejdsgruppe haft den opgave at udarbejde forslag til foranstaltninger, som forebygger at børn og unge udsættes for seksuelle overgreb i forbindelse med deres brug af internettet, og som forhindrer at billeder af sådanne overgreb efterfølgende spredes på nettet.

Rapporten – ”Forebygging av inter­nettrela­ter­te overgrep mot barn” – præsenterer på få sider et stort antal konkrete forslag, blandt andet af politioperativ karakter.

Via en ganske unik beslutning har vi derefter bedt vore rigspolitichefer om, i fællesskab og på baggrund af rapporten, at fremlægge en strategi for et stærkt nordisk politisamarbejde i forhold til forebyggelse af internet-relaterede overgreb mod børn. Denne strategi blev præsenteret og diskuteret i Ystad ved et fælles møde med deltagelse af de nordiske justitsministre og rigspoliticheferne.

I hovedtræk består strategien af følgende:

 • Der oprettes en fælles nordisk distributionsserver til teknisk information om billeder af overgreb. En sådan information kan blandt andet bestå af et slags digitalt fingeraftryk, som kan anvendes til sortering og identificering af billeder samt ved efterforskning af børneporno.
 • Det operative politisamarbejde i Norden styrkes gennem en fælles uddannelsesvirksomhed i forhold til seksuelle overgreb mod børn og børneporno. Dette giver forudsætninger for en både mere sammenhængende og mere effektiv kriminalitetsbekæmpelse på området.
 • Der indledes et nordisk samarbejde om udvikling af programmer og teknologi, som kan bruges i forbindelse med efterforskning på internettet.
 • I hvert af landene indføres tekniske systemer, som gør det muligt for brugerne at anmelde overgreb direkte fra hjemmesiderne.
 • Der sker en forstærkning af det internationale politisamarbejde for i øget omfang at kunne retsforfølge personer, som begår seksuelle overgreb uden for Norden.

Vi er meget tilfredse med de foranstaltninger, som rigspoliticheferne har præsenteret. Gennem landenes justitsministerier og det finske indenrigsministerium, som har ansvaret for politiet, vil vi udvikle den kanal for erfaringsudveksling og dialog som nu er skabt mellem os og de samlede nordiske politiledelser.

Uprætentiøst samarbejde og lydhørhed over for hinandens argumenter har altid præget samværet mellem de nordiske justitsministre. Der er flere spørgsmål af grænseoverskridende karakter, hvor vi har anledning til at videreudvikle det nordiske samarbejde. Den konstruktive ånd og konkrete indretning, som har præget de nordiske rigspolitichefers arbejde i det nu aktuelle spørgsmål, giver et godt fundament for fremtiden.

 • Beatrice Ask, justitsminister Sverige
 • Björn Bjarnason, justitsminister Island
 • Tuija Brax, justitsminister Finland
 • Helena Dam á Neystabo, justitsminister Færøerne
 • Lene Espersen, justitsminister Danmark
 • Anne Holmlund, indenrigsminister Finland
 • Knut Storberget, justitsminister Norge