En god dag for dyrevelfærden i Danmark

Justitsminister Lene Espsersen tilfreds med EF-Domstolens afgørelse om dyretransport.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Regeringen har gennem længere tid arbejdet på at forbedre forholdene for dyr under transport, herunder i særdeleshed for svin der transporteres i flere etager. Jeg er derfor også meget tilfreds med den afgørelse, som EF-Domstolen i dag har truffet. For mig at se er dommen helt klart udtryk for en sejr for dyrenes velfærd under transport. 

Der er således al mulig grund til at glæde sig over, at EF-Domstolen er enig med Justitsministeriet i, at det er i overensstemmelse med transportdirektivet at skærpe kravene til, hvor tæt dyrene må stå under lange transporter. For svins vedkommende betyder det, at det er i overensstemmelse med EU-retten, at de på de lange transporter har fået 20 pct. mere areal til rådighed. Netop arealkravene har en meget stor indflydelse på beskyttelsesniveauet i forbindelse med reglerne om transport af dyr.

Med hensyn til spørgsmålene om højden i transportmidlerne følger det af afgørelsen, at Justitsministeriet har været berettiget til at fastsætte mere præcise regler om højden i transportmidlerne end de regler, der følger af transportdirektivet. Domstolen har således fastslået, at de danske regler i princippet falder inden for det skøn, der er overladt til EU’s medlemslande. Reglerne må ifølge domstolen imidlertid ikke være af en sådan karakter, at de udgør en hindring for samhandelen med levende dyr. Dette spørgsmål har EF-Domstolen overladt til Vestre Landsret at afgøre.

Sagen fortsætter nu ved Vestre Landsret, hvis afgørelse vi nu må afvente.”

 

Til baggrund:

EF-Domstolens afgørelse udspringer af en verserende civil sag ved Vestre Landsret, som brancheforeningen Danske Svineproducenter har anlagt mod Justitsministeriet i maj 2005. 

Danske Svineproducenter har under sagen nedlagt påstand om, at bl.a. nogle bestemmelser om indvendig etagehøjde, inspektionshøjde og lastetætheden i forbindelse med transport af svin med lastbil i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 13. juli 2005 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport er i strid med EU’s direktiv 91/628/EØF og direktiv 95/29/EF om beskyttelse af dyr under transport (herefter transportdirektivet).

Under behandlingen af retssagen besluttede Vestre Landsret ved kendelse af 23. november 2006 at forelægge tre spørgsmål for EF-Domstolen om rækkevidden af transportdirektivets bestemmelser vedrørende indvendig højde, inspektion og lastetæthed ved transport af svin i mere end 8 timer. 

Det er disse spørgsmål, som Domstolen nu har taget stilling til.

Det første spørgsmål angår lovligheden af en national overgangsordning I forbindelse med indførelsen af det ovenfor nævnte krav om en inspektionshøjde på 140 cm ved transporter af svin på 40 kg og derover i mere end 8 timer. Det centrale problem er her, om transportdirektivets regler er til hinder for i en overgangsperiode på 5 år at give transportører valgfrihed mellem

  • enten at opfylde et krav om en indvendig etagehøjde på mindst 92 cm, sammenholdt med et krav om, at der skal kunne etableres en inspektionshøjde på mindst 140 cm ved transport af svin med en gennemsnitlig vægt på 100 kg i mere end 8 timer,
  • eller at overholde de hidtil gældende regler om en indvendig etagehøjde på mindst 100 cm ved transport af svin på 40 kg til og med 110 kg.

Det andet spørgsmål angår implementering af transportdirektivets regler om inspektion. Spørgsmålet er her, om det nu ophævede direktiv om beskyttelse af dyr under transport giver mulighed for, at medlemslandene indfører nationale regler, der stiller krav om, at der kan etableres en indvendig inspektionshøjde på mindst 140 cm ved transport af svin på 40 kg og derover i mere end 8 timer. 

Det tredje spørgsmål angår implementeringen af transportdirektivets bestemmelser om lastetæthed (arealkrav). Spørgsmålet er her, om det er i overensstemmelse med transportdirektivet at indføre et arealkrav på mindst 0,50 m2 pr. 100 kg svin ved transport af svin i over 8 timer.

Det bemærkes, at bekendtgørelsen nu er ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport, der trådte i kraft den 5. januar 2007. Baggrunden for ændringen var, at EU’s forordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter m.v. har fundet anvendelse i EU med virkning fra denne dato i stedet for transportdirektivet. Indholdet af de regler, der er relevante for denne sag, er imidlertid uændret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Cristina Angela Gulisano (tlf. 72 26 85 40). EF-Domstolens afgørelse kan findes i sin helhed på Domstolens hjemmeside (curia.eu.int).