En god dag for dansk politi

Forligspartierne bag politireformen er nået til enighed om indholdet af en finanslovsaftale om politireformen. Aftalen skal medvirke til at fastholde og forstærke reformens overordnede mål om mere og bedre politi til gavn for borgerne.

Politistyrken udvides med 300 mand bl.a. med henblik på en langsigtet og intensiv politiindsats mod kriminelle bander.  Aftalen indebærer konkret:

  • At der gennemføres en varig udvidelse af politistyrken med 300 betjente, fordelt med et meroptag på 150 politielever i 2009 og 150 i 2010.
  • At der via den nævnte styrkelse sættes hårdt ind over for kriminelle bander og skyderier i gaderne med etablering af en særligt organiseret indsats mod banderne og med øget efterforskning i bandemedlemmernes økonomiske forhold.
  • At politiet tilføres i alt 325 mio. kr. over de næste tre år til f.eks. administrativt personale og/eller ny teknologi, der kan forbedre borgerbetjeningen og aflaste betjente og anklagere, så der kan frigøres ca. 200 betjente til operativt politiarbejde. Reformens overordnede mål om frigørelse af i alt 800 mand til operativt politiarbejde ved udgangen af 2011 fastholdes.
  • At der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til koordineret videns-opsamling, forskning og uddannelse i bekæmpelse af bandekriminalitet.
  • At politiet tilføres 25 mio. kr. til merarbejdsbetaling mv. i forbindelse med den intensiverede bandeindsats.

Vedrørende politireformen tager aftalen afsæt i Rigspolitichefens og Rigsadokatens redegørelse om reformen og indebærer bl.a.:

  • At politiet skal bevare og udbygge lokalkendskabet og den tætte kontakt til lokalsamfundet.
  • At der i de kommende år gennemføres en række projekter med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, kompetence- og karriereudvikling samt dialog, samarbejde og ledelse.
  • At der igangsættes analyser af ledelsesområdet, arbejdstilrettelæggelsen og bedste praksis for at sikre, at reformen gennemføres bedst muligt.
  • At forligspartierne følger reformimplementeringen tæt.

I alt afsættes der 843,3 mio. kr. i perioden 2008-2012.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger om aftalen:

Det er en rigtig god dag for dansk politi og en rigtig dårlig dag for det kriminelle miljø. Regeringen har fået bred opbakning til et massivt løft af politiet, som vil styrke kriminalitetsbekæmpelsen og politiberedskabet markant og afhjælpe problemerne med at implementere politireformen.

Først og fremmest er jeg utrolig glad for, at vi har sikret en varig udvidelse af politistyrken. Over de næste to år vil politiet få tilført i alt 300 nye betjente. Det er godt for politiet, men det er især godt for borgerne og et klart signal om, at vi ønsker en hård og kompromisløs kurs over for kriminalitet i almindelighed og kriminelle bander i særdeleshed. Bandemedlemmer skal ikke have lov til at gøre gaderne utrygge og leve højt på deres kriminalitet. Derfor vil de nu i endnu højere grad blive presset på alle fronter, og der vil blive sat målrettet ind imod både dem og deres ulovlige økonomi. Særlige strukturer og øget efterforskning i bandemedlemmernes økonomiske forhold er bare nogle af de redskaber, der skal anvendes. Det bliver også afsat penge til de ekstra udgifter, politiet i øjeblikket har med bekæmpelse af banderne.

Jeg er også meget glad for, at partierne i dag har bekræftet, at vi står sammen bag politireformen og dens overordnede mål om mere og bedre politi til gavn for borgerne. Vi hjælper den nu på vej med i alt 325 mio. kr. til mere administrativt personale og andre tiltag, der kan frigøre betjente til operativt politiarbejde og indhente forsinkelser i straffesagsbehandlingen. Samtidig har vi aftalt at mødes regelmæssigt og følge reformen tæt. Jeg ser meget frem til dette samarbejde, som bl.a. skal sikre, at vi bevarer fokus på både den tunge og komplicerede kriminalitet og på politiets lokale forankring.”

Læs hele aftaleteksten her

Yderligere oplysninger:

Martin Østergaard-Nielsen, pressechef, tlf. 2469 6435