Politisk indgreb over for ulovlige dyretransporter

Justitsminister Lene Espersen fremsætter i næste uge et lovforslag for Folketinget, som indebærer en række meget markante skærpelser af reglerne om transport af dyr. Det drejer sig bl.a. om indførelsen af en klippekortordning for dyretransporter og en væsentlig skærpelse af bødestraffene.

Justitsminister Lene Espersen udtaler i den anledning:

”Jeg er meget glad for, at vi nu kommer med forslag til en række meget markante skærpelser af sanktionerne for overtrædelse af reglerne om transport af dyr. Vi har i den senere tid set eksempler på dyretransporter, som meget klart illustrerer, at visse transportører og chauffører ikke har forstået, at deres last består af levende væsener. Til disse brodne kar sender vi fra politisk side et meget klart og utvetydigt signal.

Jeg er meget tilfreds med, at der er opnået bred politisk enighed med Folketingets partier om at føre en konsekvent kurs overfor de brodne kar i transportbranchen. Vi er som bekendt enige om langt størstedelen af de skærpelser som er omfattet af lovforslaget. Dog er vi ikke nået til enighed om, hvor mange klip der skal til for at få en ubetinget frakendelse. Det til trods er det min opfattelse, at vi har haft nogle rigtigt gode og særdeles konstruktive drøftelser, og jeg ser derfor frem til de forestående politiske forhandlinger om lovforslaget.”

 

Baggrund

Lovforslaget vil i hovedtræk indebære følgende:

 • Der indføres en klippekortordning for dyretransporter, som er inspireret af den lignende ordning på færdselsområdet
 • Tre overtrædelser af reglerne om transport af dyr (bestemmelser om arealkrav, indvendig højde, ventilation, fodring og vanding, hvil, transportegnethed og strøelse) begået inden for en periode på tre år skal medføre en betinget frakendelse af retten til at transportere dyr med en prøvetid på tre år.
 • Ved betinget frakendelse skal vedkommende chauffør eller transportør bestå en kontrollerende prøve om behandling af dyr under transport.
 • Tre yderligere overtrædelser af reglerne om transport af dyr, begået i prøvetiden for den betingede dom, skal medføre en ubetinget frakendelse af retten til at transportere dyr.
 • Der indsættes en udtrykkelig hjemmel i dyreværnsloven til – også uden for klippekortordningen - at frakende retten til at transportere dyr i tilfælde af mishandling eller groft uforsvarlig behandling af dyr, og som også giver hjemmel til at idømme en betinget frakendelse af retten til at transportere dyr.
 • Der indføres adgang til at frakende selskaber mv. (juridiske personer) retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr.
 • Det generelle bødeniveau for overtrædelser af reglerne om transport af dyr skærpes, således at der i forhold til landmænd og transportører bliver tale om en fordobling af minimumsbøderne.
 • Det fremhæves i dyreværnsloven, at der skal ske konfiskation, hvis der er opnået en økonomisk fordel ved overtrædelse af dyreværnsloven. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af bøden.
 • Der indsættes en hjemmel i dyreværnsloven, hvorefter politiet kan tilbageholde udenlandske køretøjer indtil en bøde for overtrædelse af reglerne om transport af dyr er betalt.
 • Der gennemføres en ordning med ”vejesedler”, som indebærer at landmanden skal udarbejde og aflevere en ”vejeseddel” til transportøren med oplysning om antallet og vægten af de dyr, som skal transporteres.
 • Det overvejes at udvide kravet om navigationssystem i køretøjer, der anvendes til lange dyretransporter, til også at omfatte rent nationale transporter.

Lovforslaget vil navnlig indebære, at der sker en væsentlig udvidelse af adgangen til at frakende retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr i forhold til de muligheder, der eksisterer i dag.

Der indføres i den forbindelse en klippekortordning for dyretransporter, som er inspireret af den lignende ordning på færdselsområdet og indebærer, at tre overtrædelser af en række nærmere angivne bestemmelser i reglerne om transport af dyr (bestemmelser om arealkrav, indvendig højde, ventilation, fodring og vanding, hvil, transportegnethed og strøelse) begået inden for en periode på tre år skal medføre en betinget frakendelse af retten til at transportere dyr med en prøvetid på tre år. Den betingede frakendelse indebærer, at vedkommende chauffør eller transportør skal bestå en kontrollerende prøve om behandling af dyr under transport. Tre yderligere overtrædelser af reglerne om transport af dyr, begået i prøvetiden for den betingede dom, skal medføre en ubetinget frakendelse af retten til at transportere dyr.

Desuden indsættes en ny bestemmelse i dyreværnsloven, der udtrykkeligt giver mulighed for at frakende retten til at transportere dyr i tilfælde af mishandling eller groft uforsvarlig behandling af dyr, og som også giver hjemmel til at idømme en betinget frakendelse af retten til at transportere dyr. Det er i den forbindelse hensigten, at der fremover skal ske frakendelse i videre omfang end det sker i dag.

Desuden indføres en adgang til at frakende selskaber mv. (juridiske personer) retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr. Det kan ske, hvis selskabet gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder har overtrådt reglerne om transport af dyr.

Som en yderligere skærpelse af sanktionerne på området for transport af dyr vil det generelle bødeniveau for overtrædelser af reglerne om transport af dyr blive hævet. Bødeskærpelsen omfatter landmænd og transportører af dyr. Med denne skærpelse af bødestraffene vil der over for landmænd og transportører blive tale om en fordobling af minimumsbøderne i forhold til det niveau, som blev gennemført ved ændringen af dyreværnsloven i 2003.

Endvidere vil det i dyreværnsloven udtrykkeligt blive fremhævet, at der skal ske konfiskation, hvis der er opnået en økonomisk fordel ved overtrædelse af dyreværnsloven. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af bøden.

Desuden vil lovforslaget indebære, at der indsættes en hjemmel i dyreværnsloven, hvorefter politiet kan tilbageholde udenlandske køretøjer indtil en bøde for overtrædelse af reglerne om transport af dyr er betalt.

Endelig vil der administrativt blive gennemført en ordning med ”vejesedler”, som indebærer at landmanden skal udarbejde og aflevere en ”vejeseddel” til transportøren med oplysning om antallet og vægten af de dyr, som skal transporteres. Når der er indvundet erfaringer med det navigationssystem, som skal anvendes ved lange dyretransporter, vil Justitsministeriet endvidere overveje at udvide kravet om navigationssystem til også at omfatte rent nationale dyretransporter.

Yderligere spørgsmål kan rettes til kommunikationskonsulent Morten Langager, 2027 8771.