Politiet får penge for Nørrebro-indsats

Regeringen har besluttet at kompensere politiet med 50 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Urolighederne omkring Ungdomshuset var de værste, som København har oplevet i nyere tid. Vi må alle på det kraftigste tage afstand fra den helt uacceptable bølge af vold og ødelæggelser, som vi oplevede i både december og marts.  Kun gennem en meget dygtig og effektiv politiindsats lykkedes det at bringe urolighederne til ophør, uden at hverken demonstranter eller politifolk kom alvorligt til skade. Det skal vi i dag være både glade og taknemmelige for, og det er først og fremmest et stort skulderklap til de mange politifolk, som løste deres opgaver med en disciplin og en professionalisme, som vi kan være stolte af.

At indsatsen har trukket hårdt på politiets ressourcer, kan ingen, som fulgte med i begivenhederne, imidlertid være i tvivl om. For regeringen er det helt afgørende, at den almindelige dansker ikke nu skal betale endnu en regning for urolighederne i form af forringet politibetjening udløst af ekstraordinær afspadsering og andre merudgifter.

Regeringen har derfor besluttet at tilføre politiet 50 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med Ungdomshuset. Herudover vil kriminalforsorgen og domstolene blive kompenseret med 1 mio. kr.”

 

Baggrund

Urolighederne omkring Ungdomshuset i København i december 2006 og i forbindelse med selve rydningen den 1. marts 2007 nødvendiggjorde en massiv politiindsats over mange dage for at normalisere forholdene. Politiet har således rejst omkring 900 sigtelser, foretaget omkring 800 anholdelser og i perioder haft op til 200 personer varetægtsfængslet i forbindelse med urolighederne.

Selv om de retslige myndigheder er dimensioneret til også at kunne håndtere større krisesituationer, er der ikke i politiets almindelige budgetter taget højde for en så omfattende indsats, som var nødvendig på Nørrebro. Justitsministeren har derfor lagt vægt på, at hovedparten af udgifterne tilføres politiet ved merbevilling, så den politibetjening mv., som borgerne har krav på i hverdagen, ikke forringes som følge af ekstraordinær afspadsering og andre merudgifter i forlængelse af indsatsen.

Rigspolitiet har opgjort politiets samlede merudgifter som følge af indsatsen til i alt ca. 70 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1:

 

Tabel 1. Politiets merudgifter i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset (mio. kr.)

Overarbejde mv. 40
Ekstraordinære driftsudgifter (transport, forplejning, indkvartering, lagerforbrug mv.) 20
Ekstraordinære materielanskaffelser (sikrede biler, personbeskyttelsesudstyr mv.) 10
I alt 70

 

Hertil kommer ekstraordinære udgifter til overarbejde mv. i kriminalforsorgen og domstolene på i alt små 2 mio. kr.

Den samlede merudgift på Justitsministeriets område kommer derved op på i alt ca. 72 mio. kr. Heraf tilføres 51 mio. kr. nu ved merbevilling. Det resterende beløb afholdes inden for de almindelige rammer, som er fastsat til opretholdelse af det ordinære politiberedskab mv.

Merbevillingen vil snarest blive forelagt Folketingets Finansudvalg til godkendelse.