Markant skærpelse af bøderne i narkosager

Justitsministeriet har i dag sendt et udkast til lovforslag om bøder i narkosager i høring. Lovforslaget vil betyde en markant skærpelse af bødeniveauet i sager om besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug.

Hensigten med lovforslaget er at slå hårdere ned over for blandt andre unges brug af ulovlige stoffer. Hermed imødekommes også et ønske fra hotel- og restaurationsbranchens forening, Horesta, der har efterlyst en skærpet indsats mod brug af stoffer.

Der lægges blandt andet op til, at bøden i sager om f.eks. besiddelse af 0,5 gram kokain eller 2 ecstasy-tabletter til eget forbrug skal forhøjes fra de nuværende 800 kr. til 3.000 kr.

Bøderne skal ifølge forslaget forhøjes yderligere i såkaldte gentagelsestilfælde, hvor vedkommende tidligere er fundet skyldig i narkokriminalitet (med 50 pct. i andengangstilfælde og 100 pct. i senere gentagelsestilfælde).

Lovforslaget er ikke møntet på personer, som findes i besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug, når brugen af de euforiserende stoffer er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarede misbrug af euforiserende stoffer. I forhold til disse personer bør sociale hensyn spille en afgørende rolle. Lovforslaget lægger derfor op til, at der i forhold til personer med den nævnte stærke afhængighed gives en såkaldt advarsel i stedet for bøde, når sociale hensyn taler for det. Dette er en lempelse i forhold til gældende praksis, hvor advarsel som udgangspunkt kun kan gives i førstegangstilfælde og altså ikke i gentagelsestilfælde.

Når lovforslaget har været i høring, forventes det at blive fremsat i Folketinget i marts måned.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

"Jeg ønsker med lovforslaget at sende et klarere signal om, at besiddelse af euforiserende stoffer ikke kan accepteres, også selv om stoffet alene besiddes til eget forbrug.

Der er således behov for at tydeliggøre, at besiddelse af euforiserende stoffer er en alvorlig lovovertrædelse, der bør medføre klare strafferetlige konsekvenser. Det gælder ikke mindst i forhold til unge, som lejlighedsvis f.eks. i weekender og til fester eksperimenterer med forskellige former for stoffer. Mit håb er, at vi med en skærpet kurs gør det endnu klarere for især de unge, at euforiserende stoffer har en række skadevirkninger.

Samtidig vil jeg lægge op til, at der fremover i større udstrækning anvendes advarsler og ikke bøder over for narkomaner, for hvem brugen af euforiserende stoffer er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug. I forhold til denne persongruppe hjælper en skærpet strafferetlig kurs ikke, og det ville kun forværre de pågældendes sociale situation yderligere, hvis de gennem bøder fik oparbejdet en stor gæld til det offentlige."

Hent skemaet (pdf)