Lovforslag om udvidet adgang til tv-overvågning og styrket retsbeskyttelse ved tv-overvågning

Justitsminister Lene Espersen har i dag fremsat et lovforslag, der vil give banker og butikker mulighed for i øget omfang at bruge tv-overvågning til forebyggelse af kriminalitet.

Lovforslaget, der bygger på den betænkning, som justitsminister Lene Espersen modtog i november 2006 fra det såkaldte tv-overvågningsudvalg, har to hovedelementer:

For det første åbner lovforslaget mulighed for, at visse erhvervsdrivende med henblik på kriminalitetsbekæmpelse kan foretage tv-overvågning med optagelse af billeder af egne indgange og facader samt efter omstændighederne af arealer i direkte tilknytning hertil.

For det andet foreslås nogle ændringer af persondataloven med henblik på at sikre borgerne en styrket retsbeskyttelse ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Med henblik på at forbedre mulighederne for at bekæmpe kriminalitet lægger jeg i lovforslaget op til en vis udvidelse af adgangen for private til at foretage tv-overvågning.

Udvidelsen består i, at bl.a. banker og en række butikker får adgang til at tv-overvåge egne indgange og facader med billedoptagelse. De pågældende får endvidere under visse betingelser mulighed for at tv-overvåge arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader.

Samtidig lægger jeg med lovforslaget op til en række ændringer af persondataloven med henblik på at sikre, at der ikke sker misbrug af optagelser fra tv-overvågning. Der foreslås bl.a. særlige slette- og videregivelsesregler med hensyn til optagelser fra tv-overvågning.

Efter min opfattelse er der med disse forslag fundet en rigtig god balance mellem de modsatrettede hensyn, som altid gør sig gældende, når vi overvejer, hvad der bør gælde på dette område."

 

Baggrund

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning) (L 162) fremsættes for Folketinget den 28. februar 2007.

Lovforslaget har følgende hovedpunkter:

De foreslåede ændringer af tv-overvågningsloven går i hovedtræk ud på, at der indsættes en ny bestemmelse i tv-overvågningsloven om, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader.

Det foreslås endvidere, at den nævnte gruppe af erhvervsdrivende får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader, og som naturligt anvendes eller kan anvendes som adgangs- eller flugtvej i forhold til egne indgange, når overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

De foreslåede ændringer af persondataloven går i hovedtræk ud på, at der indsættes en ny bestemmelse i persondataloven, hvorefter loven gælder enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Forslaget indebærer bl.a., at behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning kun kan ske i det omfang, lovens grundlæggende principper om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet mv. er opfyldt, ligesom behandlingen teknisk og organisatorisk skal tilrettelægges således, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Endvidere foreslås indsat et nyt kapitel om tv-overvågning i persondataloven med forskellige særregler om sletning og videregivelse af billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Ifølge den foreslåede regel om videregivelse vil de pågældende optagelser kun kunne videregives, når (1) der foreligger udtrykkeligt samtykke hertil fra den berørte person, (2) videregivelsen følger af lov, eller (3) videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed (dvs. med henblik på, at oplysningerne kan indgå i en politimæssig efterforskning).

Ifølge den foreslåede regel om sletning skal de pågældende oplysninger slettes senest 30 dage efter optagelsen, medmindre opbevaring af optagelsen ud over 30-dagesfristen er nødvendig for den dataansvarliges behandling af en konkret tvist.

Der foreslås desuden indført en bestemmelse i persondataloven, hvorefter der ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning ikke skal ske anmeldelse til Datatilsynet.

Endelig foreslås Datatilsynet tillagt inspektionskompetence også i forhold til privates behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. I dag har tilsynet kun en sådan kompetence i forhold til offentlige myndigheders tv-overvågning.

Med lovforslaget udvides adgangen til at foretage tv-overvågning. Endvidere indebærer lovforslaget som nævnt, at enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning bliver omfattet af persondataloven, og at Datatilsynets tilsynsbeføjelser udvides. På den baggrund og med henblik på en styrkelse af retsbeskyttelsen i øvrigt ved behandling af personoplysninger er der i lovforslaget lagt op til, at Datatilsynet tilføres en merbevilling på 3 mio. kr. årligt.