Klippekortordning for dyretransporter på vej

For at komme de brodne kar i transportbranchen til livs, er justitsminister Lene Espersen nu parat til at lovgive om en klippekortordning på dyrevelfærdsområdet.

Lene Espersen har i dag modtaget en rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der bl.a. foreslår, at visse overtrædelser af reglerne om transport af dyr skal udløse et "klip" og i sidste ende medføre en frakendelse af retten til at transportere dyr.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

"De senere års kontrol af dyretransporter på de danske landeveje viser desværre med al tydelighed, at nogle transportører og chauffører ikke kan finde ud af at overholde reglerne om transport af dyr. Det er en helt uacceptabel situation, som vi hverken kan eller vil tolerere. Som jeg tidligere har sagt, er jeg derfor helt indstillet på at tage skrappere midler i anvendelse over for de brodne kar i transportbranchen.

Jeg er derfor meget tilfreds med nu at have modtaget arbejdsgruppens rapport, som bygger på en grundig gennemgang af de mest forekommende overtrædelser af reglerne om transport af dyr, og som indeholder en række velunderbyggede forslag til, hvordan en klippekortordning for både transportører og chauffører kan udformes.

Arbejdsgruppens rapport vil nu blive sendt i høring hos berørte myndigheder og organisationer, og jeg vil herefter tage endelig stilling til udformningen af et lovforslag om en klippekortordning, som vil blive fremsat for Folketinget i denne folketingssamling."

 

Baggrund

Arbejdsgruppen om en klippekortordning for dyretransporter blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2006 og har haft til opgave at vurdere muligheden for at etablere en klippekortordning på dyretransportområdet og komme med forslag til ordningens nærmere udformning. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af resultater fra Rigspolitiets stikprøvekontrol af dyretransporter, som viste, at der i 2005 blev konstateret overtrædelser af reglerne om transport af dyr ved ca. en fjerdedel de kontrollerede transporter. Knap halvdelen af disse overtrædelser vedrørte overtrædelser af direkte betydning for dyrs velfærd. I tilknytning til disse kontrolresultater blev det drøftet, om der kunne foretages yderligere skærpelser af sanktionsmulighederne over for de ansvarlige transportører, herunder om det var muligt at udvide adgangen til at fratage transportørerne retten til at transportere dyr. Inspireret af klippekortordningen på færdselsområdet fik arbejdsgruppen til opgave at overveje muligheden for at indføre en klippekortordning, som medfører, at den ansvarlige frakendes retten til at transportere dyr ved gentagne overtrædelser af reglerne om transport af dyr.

Arbejdsgruppen har fremlagt følgende forslag til en klippekortordning:

  • Arbejdsgruppen foreslår en klippekortordning, hvorefter nærmere angivne overtrædelser af reglerne om transport af dyr skal udløse et "klip" og i sidste ende en frakendelse af retten til at transportere dyr.
  • Ordningen skal omfatte både transportører og chauffører, som udfører erhvervsmæssig transport af dyr.
  • Der stilles ikke forslag om objektivt ansvar for transportøren, og et "klip" vil kun kunne pålægges transportøren, hvis denne selv kan ifalde et sædvanligt strafferetligt ansvar, dvs. hvis der er handlet forsætligt eller uagtsomt.
  • De strafbare forhold, der ifølge ordningen kan udløse klip, er: overtrædelse af arealkravene med mere end 10 %, overtrædelse af kravene til indvendig højde af køretøjet, kravene til ventilation, reglerne om dyrenes transportegnethed og reglerne om fodring og vanding samt overtrædelser af reglerne om tilstrækkelig strøelse.
  • Det foreslås, at tre klip inden for tre år udløser en betinget frakendelse af retten til at transportere dyr. Begås der herefter tre yderligere overtrædelser, som hver især udløser et klip, skal der ske ubetinget frakendelse af retten til at transportere dyr. Antallet af klip, der skal udløse frakendelse er det samme uanset virksomhedens størrelse.
  • Klippekortordningen er i forslaget begrænset til landevejstransport af dyr og omfatter således ikke transporter med skib, jernbane eller fly. Ordningen er desuden begrænset til at omfatte de dyrearter, som oftest transporteres (svin, kvæg, heste, får og geder og fjerkræ).

Rapporten kan findes på findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Torben Jensen (tlf. 72 26 85 40) eller fuldmægtig Jessika Auken (tlf. 72 26 85 41).