Dyreforsøgstilsynets årsberetning for 2006

Beretningen beskriver de dyreforsøgsaktiviteter, der er blevet tilladt i 2006.

I 2006 var der 446 personer, som havde tilladelse til at foretage dyreforsøg. Dyreforsøgstilsynet har aflagt 40 besøg i form af inspektioner og demonstrationer på institutioner og i virksomheder med ca. 380 tilladelsesindehavere. 17 inspektionsbesøg var uanmeldte. I de fleste tilfælde er flere tilladelsesindehaveres aktiviteter blevet inspiceret ved samme besøg.

Beretningen indeholder endvidere statistiske oplysninger om dyreforsøg, der er udført eller påbegyndt i 2006, idet forsøg kan løbe over flere år. Statistikken angiver kun antallet af dyr, som er indgået i forsøg, der er igangsat i 2006, uanset om tilladelsen er meddelt i 2006 eller i tidligere år. Af statistikken for 2006 fremgår, at der i alt er anvendt 338.285 dyr til forsøg, mens tallet for 2005 var 365.940 og for 2004 var 351.024.

Antallet af anvendte dyr til forsøg er fra 2005 til 2006 faldet med 27.655, hvilket svarer til et fald på 7,6 pct.

Ca. 82 pct. af årets forsøgsdyr er mus og rotter. Herudover udgør fisk, grise, fugle, kaniner, marsvin og andre gnavere de største grupper. I de forsøg, der blev igangsat i 2006, blev der anvendt 403 hunde og 13 katte, mens der ikke blev anvendt nogen aber.

Dyreforsøgstilsynet har i forbindelse med indkaldelsen af de statistiske oplysninger for 2006 tillige indhentet oplysninger om, hvilke og hvor mange af dyrene der var transgene/genmodificerede. Samlet blev det til 8.698 mus og 58 grise samt uden for statistikken 1.544 mus, som er anvendt til in vitro-forsøg.

Årsberetningen indeholder ikke gengivelse af de afgørelser, der i årets løb er truffet vedrørende ansøgninger om tilladelse til at udføre dyreforsøg, da disse siden den 1. januar 2003 løbende er offentliggjort på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

Afgørelserne og de tilhørende ansøgninger kan ses på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

Beretningen udleveres gratis ved henvendelse til Dyreforsøgstilsynet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, tlf. 72 26 86 21, så længe oplag haves.