Borgerne skal selv kunne løse tvister i retten

Fremover skal borgerne ved retten have mulighed for sammen med en retsmægler selv at løse deres tvister. Justitsminister Lene Espersen vil i næste uge fremsætte et lovforslag, der vil gøre tilbuddet om retsmægling landsdækkende.

Retsmægling er et tilbud, som retten stiller til rådighed for parterne i verserende civile retssager.

Ved retsmægling hjælper en mægler parterne med selv at finde frem til konfliktens kerne og derefter blive enige om en holdbar løsning på striden. Retsmægleren – der både kan være en dommer eller en advokat - kan ikke træffe nogen afgørelse i sagen, og forløbet kan til enhver tid afbrydes, hvis en af parterne ønsker det. Sker det, vil den civile sag fortsætte den normale gang ved domstolen.

Formålet med retsmægling er at nå frem til en aftalt løsning på konflikten, der opleves som mere tilfredsstillende af begge parter end den løsning, man kan nå frem til ved traditionel forligsmægling i retten, der bygger på de pågældende retsregler, eller ved en dom. Løsningen ved retsmægling kan i højere grad tage hensyn til parternes underliggende interesser, behov og fremtid, og parterne har i højere grad selv indflydelse på forløbet.

Beslutningen om at gøre retsmægling landsdækkende har justitsministeren truffet efter en række positive evalueringer med forsøg, der har været i gang ved fire byretter og Vestre Landsret.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Retsmægling giver mulighed for, at borgere og virksomheder kan få løst deres tvister på en ny og anderledes måde, der tager udgangspunkt i parternes konkrete problemer frem for i regler og paragraffer. Når parterne selv kan blive enige om en holdbar løsning på deres konflikt, vil dette ofte kunne være medvirkende til, at de får øget forståelse for hinandens synspunkter, hvilket vil kunne være med til at forbedre deres indbyrdes forhold - også på længere sigt.

Erfaringerne fra den eksisterende forsøgsordning har været meget positive, og det har vist sig, at næsten to tredjedele af de sager, der er henvist til retsmægling, er blevet sluttet med et forlig. Det tyder på, at retsmægling i en række sager har været et godt og brugbart alternativ til en traditionel domstolsbehandling.

Jeg er derfor glad for, at jeg nu kan fremsætte et lovforslag, der - hvis det vedtages - vil sikre, at der fremover vil kunne tilbydes retsmægling ved alle landets domstole.”

 

Baggrund

Iforåret 2003 iværksatte Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Advokatrådet en fælles forsøgsordning med retsmægling i civile retssager ved byretterne i København, Århus, Aalborg og Roskilde samt ved Vestre Landsret. I januar 2007 trådte Advokatrådet efter eget ønske ud af forsøgsordningen, der siden er fortsat i samarbejde mellem Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen. En evalueringsrapport om forsøgsordningen blev offentliggjort i marts 2005.

I november 2006 afgav Retsplejerådet betænkning nr. 1481/2006 om reform af den civile retspleje V (Retsmægling) med forslag til udformningen af en permanent, landsdækkende ordning med retsmægling. Det kommende lovforslag bygger på Retsplejerådets betænkning og vil i det væsentligste være udformet i overensstemmelse med rådets lovudkast.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet, kontorchef Christina Toftegaard Nielsen (tlf. 72 26 87 90).