Beskikkelse af medlemmer til Bibeskæftigelsesnævnet

Justitsministeren har med virkning fra den 1. januar 2007 beskikket medlemmer til Bibeskæftigelsesnævnet.

Der vedlægges en fortegnelse over medlemmerne af Bibeskæftigelsesnævnet.

 

Baggrund

Ved lov nr. 537 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Dommeres bibeskæftigelse) blev retsplejelovens regler om dommeres bibeskæftigelse ændret. Ændringen indebærer bl.a., at der med virkning fra den 1. januar 2007 skal oprettes et Bibeskæftigelsesnævn.

Bibeskæftigelsesnævnet skal træffe afgørelser om og varetage den koordinerende administration af dommeres bibeskæftigelse.

Bibeskæftigelsesnævnet skal bestå af syv medlemmer: Præsidenten for Højesteret som formand, præsidenten for Vestre Landsret, præsidenten for Østre Landsret, en præsident valgt af de øvrige retspræsidenter, en dommer valgt af Den Danske Dommerforening og to repræsentanter for offentligheden.

De fire sidstnævnte beskikkes af Justitsministeren efter indstilling fra henholdsvis retspræsidenterne for byretterne og Sø- og Handelsretten, Den Danske Dommerforening, Rektorkollegiet og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Fortegnelse over medlemmerne (pdf)