Bedre forhold for malkekvæg

Justitsminister Lene Espersen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal foretage en nærmere gennemgang af forholdene for malkekvæg og udarbejde forslag til regler herom.

Justitsminister Lene Espersen udtaler i den anledning:

"Fra regeringens side lægger vi afgørende vægt på en høj prioritering af hensynet til dyrs velfærd, og det gælder ikke mindst forholdene for produktionsdyr. Da den danske mælkeproduktion samtidig, igennem de seneste årtier har gennemgået store forandringer, er tiden nu inde til at se nærmere på de forhold, hvorunder landbruget holder malkekvæg.

Jeg har derfor – i overensstemmelse med en anbefaling fra Det Dyreetiske Råd - besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal foretage en vurdering af forholdene for malkekvæg og udarbejde forslag til regler om hold af malkekvæg. Det er mit håb, at dette arbejde vil give et godt grundlag for de videre overvejelser på området, herunder gennemførelsen af de nødvendige lovgivningsmæssige initiativer til sikring af dyrevelfærden for malkekvæg."

 

Baggrund

Den danske mælkeproduktion har gennem de sidste 30 år undergået store ændringer i retning af større besætninger og øget mekanisering. Samtidig har man gennem avl og forbedret fodring øget den enkelte kos mælkeydelse. Udviklingen har på nogle punkter givet muligheder for forbedringer af vilkårene for malkekøer, kalve og ungdyr, men samtidig lever dyrene under et stort og voksende produktionspres.

Det Dyreetiske Råd har på denne baggrund afgivet en udtalelse herom den 28. februar 2006. Det fremgår bl.a. af udtalelsen, at Det Dyreetiske Råd finder, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til nærmere regler for hold af kvæg. Herudover anbefaler Det Dyreetiske Råd, at uddannelsen af kvægproducenter, dyrlæger og andre af kvægbrugets rådgivere forbedres, ligesom der efter Rådets opfattelse bør stilles krav om uddannelse og autorisation af klovbeskærere.

Det Dyreetiske Råds udtalelse har været sendt i høring hos relevante myndigheder og organisationer. De fleste høringsparter kan tilslutte sig anbefalingen om at nedsætte en lovforberedende arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen skal undersøge og vurdere behovet for at fastsætte nærmere regler for hold af malkekvæg, herunder hold af ungkvæg. Denne undersøgelse og vurdering skal tage udgangspunkt i den tilgængelige videnskabelige forskning på området, herunder en rapport udgivet af Danmarks JordbrugsForskning i november 2006, som omhandler velfærd hos malkekøer og kalve (DJF rapport nr. 74).

Som formand for arbejdsgruppen er udpeget professor Hans Houe, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet (tidligere Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole), og arbejdsgruppen vil i øvrigt blive sammensat af repræsentanter for Den Danske Dyrlægeforening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kvæg, Landbrugsraadet, Det Dyreetiske Råd, Dyreværnsrådet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (tidligere Danmarks JordbrugsForskning), Fødevarestyrelsen og Justitsministeriet.

Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning kan ses på Justitsministeriets hjemmeside.

Medlemmer af Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg (pdf)

Kommissorium for Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg (pdf)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Torben Jensen (tlf. 72 26 85 40) eller fuldmægtig Anders Lotterup (tlf. 72 26 85 44).