Bedre forhold for dyr i cirkus

Justitsministeren har netop nedsat en arbejdsgruppe, der skal foretage en nærmere gennemgang af forholdene for cirkusdyr og udarbejde forslag til regler herom.

Justitsminister Lene Espersen udtaler i den anledning:

"Fra regeringens side lægger vi helt afgørende vægt på at sikre et højt velfærdsmæssigt niveau for alle dyrearter. Det gælder ikke mindst cirkusdyr, som holdes og fremvises under forhold, som på en række punkter adskiller sig markant fra andre former for dyrehold.

Jeg har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal foretage en nærmere vurdering af forholdene for cirkusdyr og udarbejde forslag til regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv. Det er mit håb, at dette arbejde vil give os et godt grundlag for at sikre et ajourført og fyldestgørende regelsæt for cirkusdyr."

 

Baggrund

Ifølge dyreværnslovens § 17, stk. 2, må vilde dyr ikke fremvises ved forestillinger i cirkus, varieteer og lignende virksomhed. Justitsministeren kan dog i medfør af dyreværnslovens § 17, stk. 4, meddele undtagelse fra denne bestemmelse, hvis det er ubetænkeligt.

Justitsministeriet anmoder efter fast praksis Rådet vedrørende hold af særlige dyr om en udtalelse i sager om dispensation fra forbudet mod anvendelse af vilde dyr i cirkusforestillinger m.v., før ministeriet træffer afgørelse i sagen.

I en generel udtalelse af 21. juli 2003 foreslog Rådet, at der fremover ikke gives dispensation fra forbuddet mod fremvisning af vilde dyr i cirkus i dyreværnslovens § 17, stk. 2. Dette indebærer, at der efter Rådets opfattelse fremover ikke bør fremvises vilde dyrearter, som f.eks. elefanter og søløver i cirkus, men udelukkende domesticerede dyrearter (husdyr).

Justitsministeriet sendte i efteråret 2003 Rådet vedrørende hold af særlige dyrs udtalelse af 21. juli 2003 i høring hos relevante myndigheder og organisationer. En række høringsparter kan umiddelbart tilslutte sig Rådets udtalelse, hvorimod andre høringsparter finder, at hold og fremvisning af vilde dyr fortsat skal kunne tillades, eventuelt under overholdelse af visse minimumsregler for opstaldning af dyrene m.v. Endvidere peges der i nogle af høringssvarene på, at der er behov for at foretage en nærmere undersøgelse af forholdene for dyr i cirkus i Danmark.

På baggrund af bl.a. de modtagne høringssvar har Justitsministeriet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal foretage en vurdering af forholdene for dyr, som anvendes i cirkus m.v., samt udarbejde forslag til regler for hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v.

Arbejdsgruppen skal foretage en gennemgang af de dyrevelfærdsmæssige aspekter, som knytter sig til hold og fremvisning af dyr i cirkus eller andre foretagender, der ikke er godkendt som zoologiske anlæg. På grundlag af denne gennemgang skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v. Forslaget til regler skal også omfatte hold og fremvisning af de vilde dyrearter, som det efter Justitsministeriets hidtidige dispensationspraksis har været tilladt at fremvise.

Som formand for arbejdsgruppen er udpeget professor, dr.phil. Peter Sandøe, og arbejdsgruppen består i øvrigt af repræsentanter for Det Dyreetiske Råd, Rådet vedrørende hold af særlige dyr, Dyrenes Beskyttelse, Cirkusdirektørforeningen, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Rigspolitichefen, Fødevarestyrelsen og Justitsministeriet.

Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning kan ses på Justitsministeriets hjemmeside.

Kommissorium (pdf)

Sammensætningen (pdf)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til arbejdsgruppens formand, Peter Sandøe (tlf. 21 49 72 92) eller til kontorchef Torben Jensen (tlf. 72 26 85 40).