Lovforslag om en politireform og en domstolsreform

Justitsminister Lene Espersen fremsætter i morgen regeringens lovforslag om en politi- og domstolsreform for Folketinget.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Jeg er glad for, at jeg nu kan fremsætte regeringens lovforslag om en politi- og domstolsreform for Folketinget. Der er tale en omfattende og gennemgribende reform af dansk politi og landets domstole – den største samlede reform af politi og domstole i nyere tid.

Med de foreslåede reformer ønsker regeringen at styrke politiet og domstolene til gavn for borgerne, det omgivende samfund og de ansatte ved politi og domstole. Vi vil skabe de bedst mulige rammer for, at politiets og domstolenes opgaver kan løses med en ensartet høj kvalitet i hele landet og med en fleksibel, serviceorienteret og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet.

Det er et bærende element i lovforslaget, at de lokale politikredse og byretter styrkes og tilføres nye ansvarsområder. Forslaget om større politikredse og retskredse har til formål at sikre, at kredsene har en sådan størrelse, at det bliver muligt at flytte væsentligt mere beslutningskompetence og flere opgaver til de decentrale enheder: politikredsene og byretterne.

Vi foreslår en politireform, der vil give mere og bedre politibetjening i hele landet. Det er en reform, som indebærer en markant decentralisering af opgaver til politikredsene samtidig med, at de enkelte politikredse får en størrelse, så kredsene som udgangspunkt kan håndtere alle opgaver selv. Og det er en politireform, der betyder, at vi i fremtiden får frigjort flere politifolk til egentligt politiarbejde til gavn for landets borgere.

Det er afgørende, at politiets kontakt og samarbejde med lokalsamfundet videreføres og styrkes i forbindelse med politireformen, og et væsentligt element i den foreslåede reform er et stærkt lokalpoliti. Et væsentligt element er også en modernisering af politiets døgnberedskab, der kan sikre flere patruljevogne på gaden og kortere responstid i hele landet.

Med forslaget til en domstolsreform vil regeringen sikre borgerne, at deres sager afgøres hurtigt, effektivt og korrekt på et højt fagligt niveau. Det er en reform, der sikrer effektive sagsgange og en hurtigere og bedre betjening af borgerne.

Et væsentligt element i lovforslaget er at styrke byretterne, så alle sager som det klare udgangspunkt begynder her. Vi foreslår en mere fleksibel behandling af civile retssager, f.eks. mulighed for flere juridiske dommere i byretten og bedre muligheder for at anvende sagkyndige dommere. Vi foreslås desuden en nyordning af nævningesystemet, så der også i disse meget alvorlige straffesager bliver mulighed for at få prøvet skyldsspørgsmålet i to instanser og få en begrundelse for rettens afgørelse.

Det skal være muligt at få en hurtig og korrekt afgørelse til rimelige omkostninger, også når det gælder sager om mindre krav. Der foreslås derfor en ny særlig småsagsproces, der vil gøre det hurtigere og billigere at få behandlet sager om mindre beløb ved domstolene.

Som led i den kommende overgang til papirløs tinglysning, som jeg forventer at fremsætte lovforslag om senere i denne Folketingssamling, foreslås det at oprette en landsdækkende domstol, Tinglysningsretten, der gradvis vil skulle overtage tinglysningsopgaverne fra byretterne. Ud fra en samlet vurdering, hvori både regionale og driftsmæssige hensyn er indgået, har regeringen besluttet at foreslå Tinglysningsretten placeret i Hobro.

Lovforslaget svarer i det væsentlige til det lovudkast, som har været i høring.

Efter regeringens opfattelse er de kredsgrænser og placeringer af hovedpolitistationer og hovedtingsteder, som fremgår af det lovudkast, som har været i høring, velbegrundede, og lovforslaget svarer på dette punkt til lovudkastet. I forbindelse med høringen har Justitsministeriet modtaget en række henvendelser fra kommuner og lokale sammenslutninger mv. med ønsker og forslag navnlig om alternative retskredsinddelinger og placeringen af hovedsæder. Regeringen har overvejet disse henvendelser i forbindelse med udformningen af lovforslaget, men finder det rigtigst, at de spørgsmål, der kan rejses med hensyn til de geografiske forhold, drøftes og afklares samlet som led i Folketingets behandling af det fremsatte lovforslag.

Jeg ser frem til en god og konstruktiv debat i Folketinget, hvor der vil være rig lejlighed til at drøfte reformforslagets mange elementer, og jeg håber, at der i Folketinget vil være bred opbakning til den gennemgribende reform af politiet og domstolene, som regeringen lægger op til."

 

Til baggrund

Lovforslaget kan findes på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk i morgen. Lovforslaget svarer i det væsentlige til det lovudkast, som blev sendt i høring den 16. december 2005. På hjemmesiden findes de modtagne høringssvar mv. og en oversigt over ændringerne i lovforslaget i forhold til det lovudkast, som har været i høring. I løbet af kort tid vil der på hjemmesiden også kunne findes en oversigt over høringssvarene.

Se Kort  her (pdf) (58KB)

Læs Oversigt over ændringer her (pdf) (71KB)

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet, kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 90) eller kommunikationskonsulent Morten Langager (tlf. 72 26 84 08).