Justitsministeren tager nyt initiativ efter EU-dom om produktansvar

Justitsminister Lene Espersen vil tage initiativ til at ændre produktansvarsloven for at sikre en fortsat høj forbrugerbeskyttelse, efter EF-Domstolen i dag har afsagt en dom, der fører til en væsentlig forringelse af forbrugernes retsstilling ved produktskader.

Efter den gældende danske produktansvarslov kan forbrugerne på objektivt grundlag kræve erstatning hos en mellemhandler, typisk en sælger, for skader, som et produkt forvolder på personer og andre ting (produktskader). Ifølge EF-Domstolen er EU’s produktansvarsdirektiv til hinder for, at forbrugerne kan kræve erstatning på objektivt grundlag hos sælgeren. De skal ifølge dommen i stedet som udgangspunkt rette sådanne krav mod producenten af produktet.

Hermed svækkes forbrugernes mulighed for at få erstatning, idet det bliver sværere at gennemføre et erstatningskrav.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

"Regeringen har under retssagen argumenteret for, at den danske regel om objektivt ansvar for mellemhandlere ikke er i strid med EU-retten. Regeringen har påpeget, at en underkendelse af den danske regel vil indebære en væsentlig forringelse af forbrugerbeskyttelsen.

Jeg finder det derfor naturligvis beklageligt, at EF-Domstolen i dag har underkendt den danske regel. Jeg må tage Domstolens afgørelse til efterretning, men jeg vil samtidig sørge for, at forbrugerne ikke lades i stikken.

Jeg vil derfor snarest muligt i denne folketingssamling fremsætte et lovforslag, som ophæver den underkendte regel, men som samtidigt inden for dommens rammer pålægger mellemhandlere et så strengt erstatningsansvar som muligt.

Herudover vil jeg tage initiativ til drøftelser med relevante organisationer om behovet for yderligere lovgivningstiltag til beskyttelse af forbrugerne i relation til produktskader.

Endelig vil jeg nu opfordre EU-Kommissionen til at fremsætte forslag om ændring af direktivet om produktansvar. Allerede under det danske formandskab i 2002 vedtog EU’s ministerråd en klar opfordring til Kommissionen om at vurdere behovet for en ændring af direktivet, så sælgere og mellemhandlere kan pålægges et objektivt ansvar for produktskader. EU-Kommissionen har endnu ikke foretaget sig noget i sagen. Efter dommen i dag vil jeg nu bede Kommissionen om at sætte tempoet op."

 

Til baggrund

EF-Domstolens dom udspringer af en sag, som verserer ved Vestre Landsret. Sagen vedrører to personer, som blev syge efter at have spist en æggekage tilberedt af æg købt i et Bilka Lavprisvarehus. Efterfølgende undersøgelser på hospitalet viste, at de to personer havde fået salmonellaforgiftning. De valgte herefter at sagsøge sælgeren Bilka. Producenten Skov Æg blev inddraget i sagen af Bilka.

Bilka blev af Retten i Aalborg fundet ansvarlig for skaden som mellemhandler i henhold til produktansvarslovens § 10. Retten i Aalborg fastslog endvidere, at Bilka kunne gå videre med kravet til Skov Æg. Bilka og Skov Æg appellerede dommen til Vestre Landsret bl.a. under henvisning til, at § 10 er uforenelig med produktansvarsdirektivet.

Ved kendelse af 26. september 2003 forelagde Vestre Landsret en række spørgsmål for EF-Domstolen, herunder om produktansvarsdirektivet er til hinder for en lovbestemt ordning, hvorefter en mellemhandler, herunder en sælger, hæfter for producentens ansvar efter direktivet. Det er disse spørgsmål, som Domstolen nu har taget stilling til.

Ifølge produktansvarslovens § 10 hæfter en mellemhandler for produktansvar umiddelbart over for skadelidte og senere mellemhandlere i omsætningskæden. Lovens § 11, stk. 3, bestemmer, at en mellemhandler, der har betalt erstatning til en skadelidt, kan gå videre med kravet til tidligere led i produktions- og omsætningskæden.

EF-Domstolens afgørelse indebærer, at produktansvarslovens § 10 ikke kan opretholdes med sin nuværende formulering.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Henrik Øe (tlf. 72 26 87 10). EF-Domstolens afgørelse kan findes i sin helhed på Europa-Kommissionens hjemmeside (www.europa-kommissionen.dk).