Justitsministeren ønsker yderligere forbrugerbeskyttelse ved produktskader

Justitsminister Lene Espersen nedsætter nu et sagkyndigt udvalg, som skal overveje mulighederne for at udvide sælgerens ansvar efter købeloven til at omfatte skader, der forvoldes af defekte produkter (produktskader).

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

"Regeringen ønsker, at forbrugere har en så nem adgang som muligt til at få erstatning ved produktskader. Det er i den forbindelse vigtigt, at forbrugerne har mulighed for at rette deres erstatningskrav mod sælgeren af det skadevoldende produkt, idet sælgeren ofte befinder sig i lokalområdet og er den person, som forbrugerne har haft kontakt med.

EF-Domstolen afsagde tidligere i år en dom, der har medført en vis forringelse af disse muligheder. Folketinget har efterfølgende vedtaget en ændring af produktansvarsloven, så den bringes i overensstemmelse med dommen. Det har samtidig været et formål med lovændringen at give forbrugerne den højst mulige grad af beskyttelse inden for produktansvarslovens rammer.

Jeg vil nu gerne have undersøgt, om der er grundlag for at styrke forbrugernes retsstilling yderligere i tilfælde af produktskader. Det er baggrunden for, at jeg har nedsat et udvalg, som skal belyse fordele og ulemper ved - f.eks. sådan som der er regler om i England - at give forbrugerne rettigheder efter købeloven, så forbrugerne lettere kan få erstatning af sælgeren."

 

Til baggrund

Ved produktansvar forstås ansvar for skade på person eller andre ting forårsaget af en defekt ved et produkt. Produktansvar omfatter ikke skader på selve den defekte genstand. Sådanne skader behandles efter købelovens regler som en del af det køberetlige mangelsansvar.

EF-Domstolen fastslog i dom af 10. januar 2006 i sag C-402/03, Skov Æg, at reglen i den tidligere produktansvarslovs § 10, hvorefter en mellemhandler, herunder en sælger, hæfter uden begrænsning for producentens objektive produktansvar, var i strid med produktansvarsdirektivet.

Folketinget har for nylig vedtaget lov nr. 541 af 8. juni 2006, hvorved produktansvarsloven bringes i overensstemmelse med produktansvarsdirektivet som fortolket af EF-Domstolen.

Lovændringen indebærer, at det gældende hæftelsesansvar for producentens produktansvar ændres således, at mellemhandleren alene hæfter for producentens ansvar for produktskader, i det omfang skaden skyldes producentens fejl eller forsømmelse. Lovændringen medfører samtidig, at mellemhandlerens produktansvar for egne fejl og forsømmelser skærpes. Mellemhandleren pålægges således i denne situation en omvendt bevisbyrde, hvilket indebærer, at det er mellemhandleren, der skal godtgøre, at en produktskade ikke skyldes dennes fejl eller forsømmelse.

I bemærkningerne til justitsministerens lovforslag (L 201), der dannede grundlag for den vedtagne lov, blev det tilkendegivet, at Justitsministeriet ville tage initiativ til drøftelser med de berørte organisationer mv. om behovet for yderligere lovgivningstiltag til beskyttelse af forbrugerne i relation til produktskader. Det er baggrunden for nedsættelsen af udvalget.

Købeloven giver ret til at få erstatning for mangler ved det købte produkt, men ikke for de skader, som en defekt genstand måtte forvolde på personer eller andre ting. Et sådant erstatningskrav kan derimod rejses efter produktansvarslovens regler.

Det nedsatte udvalg skal overveje fordele og ulemper i såvel praktisk som retlig henseende ved at give adgang til at kunne kræve erstatning for produktskader efter købelovens regler. Hermed vil forbrugeren lettere kunne opnå erstatning fra sælgeren uden at skulle godtgøre, at producenten mv. har begået fejl og forsømmelser, jf. produktansvarslovens § 10 a.

Professor Peter Møgelvang-Hansen, Handelshøjskolen i København, er udpeget som formand for udvalget. Desuden vil repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser deltage i udvalget.

 

Læs Kommissoriet i pdf-format (100KB) her

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Henrik Øe, Justitsministeriet (tlf. 72 26 87 10).