Det Dyreetiske Råds udtalelse om malkekvæg

Det Dyreetiske Råd har i dag, tirsdag den 28. februar 2006, offentliggjort en udtalelse om malkekvæg.

Justitsminister Lene Espersen udtaler i den anledning:

"Jeg er glad for, at Det Dyreetiske Råd efter en grundig gennemgang af forholdene for malkekvæg og den deraf afledte kalveproduktion ikke alene har fået sat fokus på nogle problemområder, men også er kommet med en række forslag til, hvordan vi i Danmark kan sikre en rimelig velfærd for de køer, der indgår i den danske mælkeproduktion, og for deres kalve. Rådets udtalelse vil nu blive sendt i høring hos relevante myndigheder, organisationer m.v., og jeg vil herefter i lyset af de indkomne høringssvar tage stilling til anbefalingerne fra Det Dyreetiske Råd".

 

Baggrund

Den danske mælkeproduktion har gennem de sidste 30 år undergået store ændringer i retning af større besætninger og øget mekanisering. Samtidig har man gennem avl og forbedret fodring øget den enkelte kos mælkeydelse. Udviklingen har på nogle punkter givet muligheder for forbedringer af vilkårene for malkekøer, kalve og ungdyr, men samtidig lever dyrene under et stort og voksende produktionspres.

Det Dyreetiske Råd har på denne baggrund besluttet at gennemgå forholdene for malkekvæg og den deraf afledte kalveproduktion og afgive en udtalelse. Det fremgår bl.a. af udtalelsen, at Det Dyreetiske Råd finder, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til nærmere regler for hold af kvæg. Herudover anbefaler Det Dyreetiske Råd, at uddannelsen af kvægproducenter, dyrlæger og andre af kvægbrugets rådgivere forbedres, ligesom der efter Rådets opfattelse bør stilles krav om uddannelse og autorisation af klovbeskærere.

Læs Udtalelse om malkekvæg (februar 2006) her (pdf)