Dele af NEC overføres til PET

Som det fremgår af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse fra november 2005, har regeringen besluttet at gennemføre anbefalingen i rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse om at overføre dele af Rigspolitichefens Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC) til Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Den nærmere udmøntning af anbefalingen har været drøftet med Rigspolitichefen, Politiets Efterretningstjeneste, Rigsadvokaten, Politimesterforeningen, Politidirektøren i København, Politifuldmægtigforeningen og Politiforbundet.

På baggrund af disse drøftelser, er der nu i denne kreds enighed om et oplæg vedrørende de overordnede rammer for organisationsomlægningen.

Oplægget skal udmøntes i ændringer i de administrative bestemmelser om PET’s virksomhed, som vil blive forelagt Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne (Kontroludvalget). Justitsministeriet har imidlertid valgt at offentliggøre oplægget, så det kan indgå i grundlaget for den høring om organisationsomlægningen, som Folketingets Retsudvalg har besluttet at afholde.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

"Det er afgørende for regeringen, at vi gør, hvad vi kan, for at forebygge og bekæmpe terrorhandlinger. Regeringen lægger derfor stor vægt på at styrke den operative indsats på terrorområde. Samtidig er det vigtigt, at vi sikrer den rette balance mellem sikkerhed og retssikkerhed.

Jeg er derfor meget tilfreds med det oplæg, som arbejdsgruppen nu er kommet med, og som efter min opfattelse imødekommer de bekymringer om bl.a. kontrol med efterforskningen i sager om den alvorligste organiserede kriminalitet, der fra forskellig side er givet udtryk for.

Jeg vil derfor nu – med afsæt i oplægget – arbejde videre med at gennemføre regeringens beslutning.

Jeg har dog tilkendegivet over for Folketingets Retsudvalg, at jeg er indstillet på at vente med endeligt at gennemføre organisationsomlægningen i praksis, indtil udvalgets høring har fundet sted."

 

Til baggrund

Oplægget om de overordnede rammer for organisationsomlægningen indebærer følgende:

  • Der overføres i alt ca. 160 stillinger til PET, mens der forbliver ca. 120 stillinger i Rigspolitichefens Politiafdeling.
  • PET’s ansvarsområde udvides med den alvorligste organiserede kriminalitet. Herved menes kriminalitet, der er kendetegnet ved at have en professionel, international eller grænseoverskridende karakter, og som begås under anvendelse af vold, trusler og våben i svært tilgængelige miljøer, hvor sikkerhedsniveauet er højt.
  • PET får adgang til Politiets Efterforskningsstøtte Database ("NEC-databasen"). Det vil på denne baggrund være PET, der, navnlig på grundlag af oplysninger i moniteringsafsnittet for den alvorligste bande- og netværkskriminalitet i Politiets Efterforskningsstøtte Database, får ansvaret for at følge op på moniteringen, udarbejde efterforskningsoplæg og i givet fald træffer afgørelse om videregivelse af disse sager til den lokale politikreds.
  • Efterforskningen forankres herefter i den relevante politikreds efter nærmere aftale med denne.
  • Sagerne behandles efter de almindelige regler i retsplejeloven, herunder for så vidt angår tilsyn og kontrol af vedkommende statsadvokat. I modsætning til ordningen for PET’s hidtidige ansvarsområde, vil eksempelvis telefonaflytninger blive iværksat af politikredsen – under tilsyn af statsadvokaten – og ikke af PET.
  • PET’s håndtering af området er yderligere undergivet de samme kontrolmekanismer som den øvrige del af PET’s virksomhed, dvs. Wamberg-udvalget og Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne (Kontroludvalget).
  • Selve moniteringen af denne alvorligste form for organiseret kriminalitet – dvs. indsamlingen af oplysninger fra politikredsene – forbliver i Politiafdelingen og føres fortsat i Politiets Efterforskningsstøtte Database under tilsyn af Datatilsynet.