Arbejdsgruppe foreslår regler om hold af heste

Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget en rapport om hold af heste fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Arbejdsgruppen foreslår, at der gennemføres en lov om hold af heste, som indeholder en række mindstekrav som supplement til de generelle regler i dyreværnsloven.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Regeringen prioriterer dyrs velfærd meget højt, og det gælder ikke mindst forholdene for heste, som – i modsætning til mange andre dyrearter – holdes under vidt forskellige former. Jeg er derfor glad for at modtage arbejdsgruppens rapport, som bygger på en grundig gennemgang af forholdene for heste, og som indeholder en række forslag til, hvordan vi kan gennemføre en særlig regulering på dette område med det formål at sikre hestes velfærd.

Arbejdsgruppens rapport vil nu blive sendt i høring hos berørte myndigheder og organisationer. Jeg vil herefter tage stilling til udformningen af et lovforslag om hold af heste, som jeg forventer at fremsætte for Folketinget senere i dette folketingsår.”

 

Til baggrund

Arbejdsgruppen om hold af heste blev nedsat af Justitsministeriet i april 2003 og har haft til opgave at foretage en grundig gennemgang af forholdene for heste og på grundlag heraf komme med udkast til regler om tidssvarende mindstekrav til beskyttelse af heste. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af en udtalelse om hold af heste fra Det Dyreetiske Råd, hvor rådet anbefalede, at der i medfør af dyreværnsloven blev fastsat regler dels om hestens opholdsarealer, opholdsrum og inventaret heri, dels om indretning og drift af rideskoler og hestepensioner. Det Dyreetiske Råd anbefalede desuden at nedsætte et udvalg, som skulle have til opgave at komme med forslag til sådanne regler.

 

Arbejdsgruppen foreslår bl.a. følgende mindstekrav:

  • Efter en kortere overgangsperiode forbud mod opstaldning i spiltov. Indtil da skal der for eksisterende spiltove indføres et mindstekrav til størrelsen af spiltovet.
  • Nærmere angivne krav til størrelsen af enkeltbokse, gruppebokse og folingsbokse.
  • Nærmere bestemte krav til loftshøjden i staldbygninger og i øvrigt en række mindstekrav til indretningen af stalden, f.eks. med hensyn til lys etc.
  • Krav om, at der på alle opstaldningssteder for heste skal være mulighed for foldophold. Arbejdsgruppen foreslår i den forbindelse, at muligheden for foldophold udmøntes i et krav om, at heste mindst 5 dage om ugen skal motioneres eller gives fri bevægelse i mindst 2 timer dagligt, medmindre veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herimod. I forlængelse heraf foreslår arbejdsgruppen desuden indført en bestemmelse om, at der på alle opstaldningssteder skal være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold, ligesom der stilles forslag om, at folden skal have et areal på mindst 800 m2.
  • En skærpet tilsynspligt, således at alle heste, uanset om de er på fold eller er opstaldet, skal tilses minimum en gang dagligt. Endvidere skal enhver, der erhvervsmæssigt holder hest, sørge for at hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst en gang årligt.
  • Krav om, at et hestehold minimum skal bestå af 2 heste.
  • Krav om, at beskæring eller anlæggelse af beslag på hesten skal ske efter behov, samt at beskæring eller anlæggelse af beslag på anden mands hest kun må foretages af personer, der har den relevante faglige uddannelse hertil.
  • Mærkning af heste må kun foretages af uddannet personale.
  • Personer, som er ansvarlige for professionelle hestehold, skal være over 18 år og besidde en relevant faglig uddannelse hertil.

Derudover indeholder rapporten en række anbefalinger, som har til formål at højne velfærden for heste i højere grad end de foreslåede mindstekrav.
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Torben Jensen (tlf. 72 26 85 10) eller fuldmægtig Louise Christophersen (tlf. 72 26 85 11).