Vision for fremtidens politi

Formanden for Visionsudvalget for fremtidens politi, direktør Erik Bonnerup, har i dag offentliggjort udvalgets rapport ved et arrangement i Kolding med deltagelse bl.a. af justitsministeren, medlemmer af Folketingets Retsudvalg og repræsentanter fra politi, anklagemyndighed og domstole.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Vi står over for en omfattende og gennemgribende reform af dansk politi og landets domstole.

Vi har allerede i dag et meget dygtigt politi, men det er afgørende, at vi har et politi, som også kan løfte fremtidens krav og udfordringer og som kan matche borgernes berettigede forventninger.

Regeringen vil derfor gennemføre en samlet reform af politiet, der sikrer en moderne og effektiv bekæmpelse af kriminaliteten i Danmark. Målet er et styrket politi – og mere og bedre politi for pengene.

Vi vil gennemføre en reform, der giver mere og bedre politibetjening i hele landet – også i lokalområderne. En politireform, der betyder, at vi i fremtiden får frigjort flere politifolk til egentligt politiarbejde til gavn for landets borgere. Og en politireform med en markant decentralisering af opgaver til politikredsene. Samtidig skal de enkelte politikredse løftes op på et niveau, så politikredsene selv er i stand til at håndtere en langt større del af opgaverne.

Med Visionsudvalgets rapport har vi fået et særdeles solidt fundament for det videre arbejde.

Det er klart, at jeg vil lytte interesseret til reaktionerne på Visionsudvalgets mange forslag og anbefalinger, før vi i regeringen lægger os fast på, hvordan forslaget til en samlet politireform i alle enkeltheder skal se ud. Men jeg vil gerne understrege, at udvalgets rapport efter min opfattelse er netop dét visionære grundlag for det kommende reformarbejde, som var målet med at nedsætte udvalget. Derfor er mit klare udgangspunkt en positiv holdning til Visionsudvalgets forslag og anbefalinger.

Også domstolene står over for en milepæl. Regeringen vil samtidig med politireformen gennemføre en domstolsreform, der sikrer borgerne, at deres sager afgøres hurtigt, effektivt og korrekt på et højt fagligt niveau – en reform, der sikrer effektive sagsgange og en hurtigere og bedre betjening af borgerne."

 

Til baggrund

Visionsudvalget har haft til hovedopgave at udarbejde en overordnet vision for fremtidens politi, og udvalget har i den forbindelse skullet overveje, hvordan politiet bør ledes og indrettes for at kunne leve op til de overordnede målsætninger for fremtidens politiarbejde.

Visionsudvalget foreslår en gennemgribende modernisering af dansk politi. Efter udvalgets opfattelse er der behov for en markant styrkelse af politiet, hvis politiet skal kunne løfte fremtidens udfordringer med højest mulig effektivitet og kvalitet. Dette forudsætter efter udvalgets opfattelse en sammenhængende politireform, der kan sikre politiet den nødvendige slagkraft i fremtiden.

 

Hovedelementerne i Visionsudvalgets forslag til en politireform kan sammenfattes således:

  • En ledelsesreform, der sikrer en klar og entydig ledelse samt symmetri mellem ansvar og kompetence – både lokalt i politikredsene og hos Rigspolitichefen. Rigspolitichefen får (under ansvar over for justitsministeren) det samlede og overordnede faglige, økonomiske og forvaltningsmæssige ansvar for politiet og vil kunne fungere som en form for "koncernledelse" i forhold til de nye stærke lokale ledelser.
  • En beredskabsreform med en modernisering af politiets beredskab gennem ny teknologi og større, mere fleksible beredskabsenheder (kredse), der vil sikre flere patruljevogne på gaden og kortere responstid – også i yderområderne – og dermed sikre reel lokal tilstedeværelse.
  • En opgavereform, der indebærer en decentralisering til politikredsene af opgaver, der i dag varetages af Rigspolitichefen, og flytning af opgaver uden politimæssig relevans fra politiet.
  • En it-reform i form af en modernisering af politiets it-systemer, der gør politiet til en effektiv og tidssvarende it-organisation.
  • Udvikling af kompetence- og uddannelsessystemet med større fokus på specialkompetencer og et generelt fagligt løft til politiets uddannelses- og kompetenceudviklingssystem.
  • En kredsreform, der giver mulighed for reel decentralisering af politiets opgaveløsning ved at skabe ensartede politikredse, der er store nok til at løfte opgaverne selv – også i fremtiden.
  • En styringsreform af anklagemyndigheden, som giver en væsentlig styrkelse af Rigsadvokatens styring og ledelse af anklagemyndigheden i forhold til budget, personale mv. Politikredsens chef skal fortsat være chef for anklagemyndigheden i første instans.

 

En politikreds bliver efter Visionsudvalgets opfattelse først bæredygtig, når den har et befolkningsgrundlag på mindst 400.000 og et samlet personaletal på mindst 7-800 medarbejdere. For at kunne klare de fleste opgaver på egen hånd og sikre et professionelt beredskab med hurtig responstid må de nuværende 54 politikredse derfor efter udvalgets opfattelse sammenlægges til 10-12 nye ensartede politikredse. I overensstemmelse med Visionsudvalgets kommissorium indeholder udvalgets rapport ikke et konkret forslag om den geografiske udmøntning af forslaget om 10-12 nye politikredse.

Visionsudvalgets rapport er i dag sendt i en bred høring med høringsfrist den 8. august 2005 med henblik på, at regeringen – som anført i regeringsgrundlaget Nye mål – i efteråret 2005 fremlægger sit forslag til en samlet politi- og domstolsreform, der vil træde i kraft den 1. januar 2007 samtidig med kommunalreformen.

Samtidig med offentliggørelsen af Visionsudvalgets rapport er der åbnet en særlig hjemmeside – www.fremtidenspoliti.dk – hvor udvalgets rapport og forskelligt baggrundsmateriale kan findes, herunder bl.a. den borgerundersøgelse, som Visionsudvalget har fået foretaget.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Justitsministeriet, kontorchef Jens Røn, tlf. 33 95 69 40, og kommunikationskonsulent Morten Langager, tlf. 33 92 49 27.