Udvalg foreslår modernisering og effektivisering af tinglysningen

Justitsminister Lene Espersen har modtaget Tinglysningsudvalgets betænkning nr. 1461/2005 om varetagelse af tinglysningsopgaven fra udvalgets formand, højesteretsdommer Lars Bay Larsen

Udvalget foreslår, at der i forbindelse med overgangen til ”papirløs” tinglysning gennemføres en centralisering af tinglysningen, således at tinglysningen foregår ét sted for hele landet, og således at ansvaret for tinglysningen forbliver hos domstolene. Udvalget foreslår samtidig en offentlig-privat samarbejdsmodel, hvor private i væsentligt omfang medinddrages og bl.a. skal stå for udvikling og drift af det planlagte fuldt digitale tinglysningssystem.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Jeg er glad for det meget gennemarbejdede og spændende forslag om organiseringen af tinglysningen, som jeg har modtaget fra Tinglysningsudvalgets formand.

Udvalget lægger op til en ny struktur for organiseringen af tinglysningen, der inddrager private aktører, samtidig med at tinglysningen bevares som en myndighedsopgave. Det giver sikkerhed for brugerne af systemet, at det offentlige fortsat indestår for tingbogens rigtighed og har ansvaret, hvis der opstår fejl.

I sammenhæng med den planlagte overgang til papirløs tinglysning vil en gennemførelse af forslaget om en offentlig-privat samarbejdsmodel medføre en modernisering og effektivisering af tinglysningssystemet.

Regeringen er meget positiv over for udvalgets oplæg, som er baseret på den kommende digitalisering, og som vil være til gavn for både omsætning og belåning af fast ejendom og dermed i sidste ende til gavn for borgerne.

Tinglysningsudvalgets betænkning vil nu blive sendt i høring, og den vil indgå i de videre overvejelser om en tinglysningsreform.”

 

Til baggrund

Justitsministeriets Tinglysningsudvalg blev nedsat i august 2003 med højesteretsdommer Lars Bay Larsen som formand. Udvalget, der bl.a. er sammensat af repræsentanter for en række myndigheder, interesseorganisationer, har til opgave at komme med forslag til en samlet modernisering og effektivisering af tinglysningen. Udvalget skal navnlig komme med forslag til, hvordan der bedst muligt kan gennemføres en fuldstændig ”papirløs” tinglysning, og overveje, om varetagelsen af tinglysningsopgaven kan organiseres på en bedre og mere effektiv måde.

I denne delbetænkning behandles det ene af de to hovedspørgsmål, der er stillet udvalget: Kan tinglysningsopgaven, der i dag udføres decentralt ved landets 82 byretter, organiseres på en bedre og mere effektiv måde?

Tinglysningsudvalget anbefaler i betænkningen, at tinglysningen organiseres i en offentlig-privat samarbejdsmodel i forbindelse med overgangen til papirløs tinglysning.

Ved samarbejdsmodellen er det forudsat, at tinglysningen centraliseres. Det skal ske efter en overgangsordning, hvor tinglysningen fortsat foregår lokalt, mens den planlagte digitalisering forberedes. Samarbejdsmodellen indebærer, at private aktører inddrages i videst mulig omfang i relation til udvikling, drift og vedligeholdelse af de it-løsninger, der udgør forudsætningen for et fuldstændig papirløst tinglysningssystem. Selve tinglysningen skal fortsat være en myndighedsopgave, der varetages af domstolene. Det indebærer, at ansvaret for tinglysningssystemet i forhold til brugerne som i dag vil ligge hos domstolene.

Den anbefalede organiseringsmodel tager således udgangspunkt i at bevare centrale elementer i en gennemprøvet og velfungerende tinglysningsordning med hensyntagen til de muligheder for effektivisering, der følger af it-løsningerne. Ved den kommende digitalisering af tinglysningssystemet vil en række af de manuelle ekspeditioner, der i dag foretages på tinglysningskontorerne, kunne automatiseres. Det vil give mulighed for tinglysning uden nævneværdig ventetid og vil samtidig betyde et mindre personalebehov på tinglysningsområdet.

Det er udvalgets opfattelse, at den skitserede organisationsmodel med en central tinglysningsmyndighed for hele landet i højere grad end i dag vil kunne sikre, at der kan ske en optimal udnyttelse af tinglysningspersonalets kompetencer og den til enhver tid værende kapacitet, hvilket vil medvirke til ensartet og hurtig sagsbehandling af tinglysningssagerne.

Udvalget vil senere afgive betænkning om papirløs tinglysning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Henrik Øe (tlf. 33 92 27 09). Delbetænkningen kan findes på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk).