Udvalg foreslår elektronisk offentliggørelse af love, bekendtgørelser og traktater

Fremover skal borgerne kunne læse nyt om landets love, bekendtgørelser og traktater på internettet. Det er hovedkonklusionen i en betænkning, som justitsminister Lene Espersen har modtaget fra Udvalget om Elektronisk Lovtidende.

Udvalget – der har haft direktør hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller som formand - foreslår, at Lovtidende etableres i elektronisk form som erstatning for den trykte Lovtidende. Det vil betyde, at Lovtidende i elektronisk form fremover bliver den autoritative kundgørelsesordning for love, bekendtgørelser og traktater, der offentliggøres i Lovtidende.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

"Jeg er glad for det gennemarbejdede og spændende forslag om etablering af Lovtidende i elektronisk form, som jeg har modtaget fra formanden for Udvalget om Elektronisk Lovtidende.

Udvalget lægger op til, at love, bekendtgørelser og traktater, som i dag kundgøres i Lovtidende i trykt form, fremover skal kundgøres elektronisk via internettet. Det vil betyde, at borgerne fra deres hjem, arbejdsplads eller et folkebibliotek hurtigt og effektivt over internettet vil kunne få oplysning om de retsforskrifter, som offentliggøres i Lovtidende.

Regeringen er meget positiv over for udvalgets oplæg, som i praksis vil øge tilgængeligheden til Lovtidende betydeligt og samtidig indebære en effektivisering af kundgørelsen af love, bekendtgørelser og traktater, der offentliggøres i Lovtidende.

Forslaget ligger i forlængelse af regeringens politiske målsætning om, at Danmark udvikler sig til et af verdens absolut førende højteknologiske samfund. Et vigtigt element i denne målsætning er, at Danmark skal være blandt verdens førende it-nationer. Med udvalgets oplæg er Danmark et af de lande, der er længst fremme i overvejelserne om at indføre elektronisk kundgørelse af retsforskrifter.

Udvalgets betænkning vil nu blive sendt i høring, og jeg vil herefter hurtigt fremsætte et lovforslag for Folketinget, som skal gøre det muligt at gå i gang med at etablere Lovtidende i elektronisk form."

 

Til baggrund

Den 25. oktober 2004 besluttede Justitsministeriet at nedsætte Udvalget om Elektronisk Lovtidende. Formand for udvalget var direktør hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller. Udvalget bestod i øvrigt af repræsentanter for Advokatsamfundet, Civilstyrelsen, Dommerforeningen, Finansministeriet, Folketinget, Justitsministeriet, Københavns Universitet samt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Udvalget har haft til opgave at belyse de retlige, administrative og praktiske spørgsmål, der vil være forbundet med at udgive Lovtidende i elektronisk form. Udvalget skulle i den forbindelse overveje, om den elektroniske udgave af Lovtidende kan erstatte den hidtidige trykte udgave, bl.a. således at udgifterne til udgivelse af Lovtidende reduceres.

I betænkningen anbefaler udvalget, at der etableres en Lovtidende i elektronisk form, som udgør den autoritative kundgørelsesordning for retsforskrifter, der er omfattet af lovtidendelovens kundgørelsesordning. En autoritativ, elektronisk kundgørelsesordning vil indebære, at retsvirkningerne af kundgørelsen af de pågældende retsforskrifter knytter sig til den elektroniske kundgørelse. Det forudsættes ved forslaget, at Lovtidende i elektronisk form gøres tilgængelig via internettet, og at udgivelsen af Lovtidende i trykt form skal ophøre.

Udvalget har lagt vægt på, at den overvejende del af borgerne har adgang til internettet fra deres hjem eller arbejdsplads, og at borgere, der ikke fra deres hjem eller arbejdsplads har adgang til internettet, vil kunne opnå adgang til internettet fra folkebibliotekerne.

Udvalget har påpeget, at udviklingen inden for edb-teknologien giver mulighed for i forbindelse med kundgørelse af retsforskrifter at udnytte de fordele, som denne teknologi kan medføre med hensyn til hurtig og effektiv udbredelse af retsforskrifter. Udvalget anfører således, at en autoritativ, elektronisk kundgørelsesordning vil kunne medføre en række fordele f.eks. med hensyn til øget tilgængelighed og forbedrede søgemuligheder for brugerne.

Udvalget har endvidere vurderet, at det for staten vil kunne medføre visse ressourcebesparelser at kundgøre, opbevare og gøre retsforskrifter tilgængelige via et elektronisk kundgørelsessystem i stedet for gennem Lovtidende i trykt form.

Det er en væsentlig forudsætning for udvalgets anbefaling, at Lovtidende i elektronisk form frembyder høj sikkerhed mod fejlagtige eller ikke-autentiske tekster, som f.eks. kan være forårsaget af fejlindtastninger, systemfejl, strømsvigt eller udefrakommende angreb mod eller manipulation med kundgørelsessystemet. Samlet er det udvalgets opfattelse, at det vil være teknisk muligt at etablere et kundgørelsessystem med et sikkerhedsniveau, der lever op til det niveau, der må kræves for kundgørelsesordningen for retsforskrifter, der er omfattet af lovtidendeloven.

Udvalgets undersøgelser har vist, at man i Belgien, Frankrig og Østrig helt eller delvis er gået over til kundgørelse af retsforskrifter i elektronisk form. Også i Sverige og Norge er der overvejelser om elektronisk kundgørelse af love.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Jens-Christian Bülow (tlf.nr. 72 26 87 50).