Tiltale i sagen vedrørende Al-Aqsa Foreningen i Danmark

Justitsminister Lene Espersen har i dag tiltrådt Rigsadvokatens indstilling om at rejse tiltale mod både to medlemmer af Al-Aqsa foreningen i Danmark og foreningen selv for overtrædelse af straffelovens § 114 a om terrorfinansiering (subsidiært straffelovens § 114 b om medvirken til terror eller terrorfinansiering).

I sager om overtrædelse af bl.a. disse bestemmelser er det efter straffeloven justitsministeren, der efter indstilling fra Rigsadvokaten beslutter, om der skal rejses tiltale.

Baggrund:

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet indledte i 2002 efterforskning i sagen i anledning af oplysninger om, at Al-Aqsa foreningen havde overført penge til mistænkelige organisationer i Mellemøsten.

En omfattende efterforskning viste, at de to personer som medlemmer af Al-Aqsa foreningen havde indsamlet penge i Danmark, og at de pågældende efterfølgende havde overført pengene til organisationer i Mellemøsten, som er en del af terrororganisationen Hamas eller har tilknytning til Hamas.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet indstillede på den baggrund til Rigsadvokaten, at der rejses tiltale mod de pågældende personer og Al-Aqsa foreningen i Danmark i anledning af indsamlingen og overførslerne.

Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens indstilling, og da det som nævnt er justitsministeren, der i sådanne sager træffer afgørelse om tiltalespørgsmålet, indstillede Rigsadvokaten herefter til justitsministeren, at der rejses tiltale.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet vil nu indbringe sagen for retten.