Strafskærpelserne fra 2002 virker

Regeringen gennemførte i 2002 en række ændringer af straffeloven, der havde til formål at skærpe straffene for bl.a. vold, voldtægt, seksuelt misbrug af børn, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, uagtsomt manddrab og fareforvoldelse i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel, brugstyveri af motorkøretøjer og menneskesmugling mv.

Rigsadvokaten har den 7. juni 2005 afleveret tre redegørelser til Justitsministeriet om straffene i voldssager, i voldtægtssager og i sager om seksuelt misbrug af børn.

Justitsminister Lene Espersen udtaler i den anledning:

”Jeg finder det meget tilfredsstillende, at det på baggrund af Rigsadvokatens redegørelser kan konkluderes, at de tilsigtede væsentlige strafskærpelser efter lovændringerne i 2002 på nuværende tidspunkt må siges fuldt ud at være slået igennem i retspraksis.

Det er dog min opfattelse, at indberetningsordningen bør fortsætte i en lidt længere periode for derved at skabe en bredere dokumentation for, at den positive udvikling fastholdes og fortsætter. Derfor vil jeg anmode Rigsadvokaten om at afgive en fornyet redegørelse om strafudviklingen for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn om ca. 1 år.”

 

Til baggrund

Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (strafskærpelsesloven) blev der gennemført en række ændringer af straffeloven, der havde til formål at skærpe straffene for bl.a. vold, voldtægt, seksuelt misbrug af børn, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, uagtsomt manddrab og fareforvoldelse i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel, brugstyveri af motorkøretøjer og menneskesmugling mv. Loven trådte i kraft den 8. juni 2002.

Justitsministeriet anmodede efter lovens vedtagelse i 2002 Rigsadvokaten om nøje at følge retspraksis i sager om bl.a. vold og voldtægt med henblik på at kunne belyse udviklingen i strafniveauet efter lovens ikrafttræden.

Rigsadvokaten har den 7. juni 2005 afleveret tre redegørelser til Justitsministeriet om straffene i voldssager, i voldtægtssager og i sager om seksuelt misbrug af børn.

På grundlag af Rigsadvokatens redegørelser kan det overordnet konkluderes, at de tilsigtede strafskærpelser efter lovændringerne i 2002 på nuværende tidspunkt må siges fuldt ud at være slået igennem i retspraksis.

Der kan forekomme enkelte domme, hvor der ikke fuldt ud synes at være sket den tilsigtede forhøjelse, men efter gennemgangen og den konkrete vurdering af de mange domme i forbindelse med de to indberetningsordninger fra henholdsvis 2004 og 2005 er det overordnede billede, at strafskærpelserne er slået igennem efter hensigten.

Justitsministeriet finder det imidlertid rigtigst at fortsætte indberetningsordningen i endnu en periode for derved at skabe en endnu bredere dokumentation for, at den positive udvikling fastholdes og fortsætter. 

Justitsministeriet vil derfor anmode Rigsadvokaten om afgive en fornyet redegørelse om strafudviklingen for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn om ca. 1 år.