Rigsadvokatens redegørelse om Pædofilgruppen

Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget Rigsadvokatens redegørelse vedrørende muligheden for at søge Pædofilgruppen og DPA-Gruppe 04 opløst ved dom.

Det fremgår af redegørelsen, at Pædofilgruppen er ophørt med sine aktiviteter og ikke længere eksisterer som en forening. Det er derfor Rigsadvokatens opfattelse, at det ikke under en forbudssag efter grundlovens § 78 er muligt at dokumentere, at Pædofilgruppen er en forening. Det er endvidere Rigsadvokatens opfattelse, at det ikke kan bevises, at Pædofilgruppen – hvis der var tale om en forening – har et ulovligt øjemed.

Af redegørelsen fremgår endvidere, at Pædofilgruppens hjemmeside er videreført af DPA-Gruppe 04, men at det heller ikke i forhold til DPA-Gruppe 04 vil være muligt under en forbudssag at dokumentere, at der er tale om en forening. Det kan desuden efter Rigsadvokatens opfattelse ikke bevises, at DPA-Gruppe 04 – hvis der var tale om en forening – har et ulovligt øjemed.

Rigsadvokatens konklusion og indstilling er derfor, at der ikke kan indledes en sag efter grundlovens § 78 om opløsning af de to grupper.

Justitsministeren har tiltrådt Rigsadvokatens indstilling.

 

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

"Jeg må tage Rigsadvokatens redegørelse til efterretning, herunder at Pædofilgruppen ikke længere eksisterer som en forening. Og når Rigsadvokaten vurderer, at der efter lovgivningen ikke er mulighed for at rejse en sag om opløsning, har jeg som justitsminister ikke grundlag for at træffe en anden beslutning.

Det er samtidig meget vigtigt for mig at understrege, at jeg ser på seksuelt misbrug af børn med den allerstørste afsky, og at bekæmpelse af sådanne lovovertrædelser står højt på regeringens dagsorden.

Jeg kan i den forbindelse pege på, at regeringen har iværksat en række væsentlige initiativer på området. Der blev således gennemført en lovændring i 2003, som indebar såvel strafskærpelser som processuelle ændringer ved gennemførelsen af straffesager om seksuelt misbrug af børn, og regeringen fremlagde i august 2003 en handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Jeg kan endvidere nævne, at regeringen til foråret vil fremsætte et lovforslag om såkaldt sexturisme. Med lovforslaget vil det blive sikret, at danske statsborgere ikke – som retstilstanden er i dag – kan unddrage sig strafansvar for seksuel udnyttelse af børn ved at flytte deres kriminelle handlinger til et 3. verdensland, hvor den handling, der er begået, ikke er strafbar.

I den forbindelse skal det bemærkes, at dansk politi deltager aktivt i samarbejde med de andre nordiske lande, Europol og Interpol med henblik på bekæmpelse af udbredelse af billeder og filmklip med seksuelle overgreb mod børn. Rigspolitichefen har som led i kampen mod børnepornografi i de seneste år deltaget i en række internationale operationer, hvilket har resulteret i, at næsten 150 danskere er blevet anholdt for besiddelse af børnepornografisk billedmateriale.

Jeg kan endelig nævne, at jeg har anmodet Rigsadvokaten om inden den 1. juli 2006 at aflevere en redegørelse om udviklingen i strafniveauet for bl.a. sager om seksuelt misbrug af børn. Jeg vil naturligvis fortsat følge udviklingen nøje for at sikre, at straffelovgivningen fuldt ud lever op til og afspejler samfundets afstandtagen over for disse forbrydelser.

Som det fremgår, prioriterer regeringen bekæmpelse af pædofile lovovertrædelser meget højt. Der er tale om kriminalitet af den værste slags, som et samfund må beskytte børn mod."