Retsplejerådet afgiver betænkning om gruppesøgsmål

Justitsminister Lene Espersen har fra Retsplejerådets formand landsretspræsident Bjarne Christensen modtaget Retsplejerådets betænkning nr. 1468/2005 om reform af den civile retspleje IV (Gruppesøgsmål mv.). Betænkningen er et delresultat af den generelle gennemgang af den civile retspleje, som Justitsministeriet den 21. januar 1998 anmodede Retsplejerådet om at foretage.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"I de seneste år er der flere gange rejst spørgsmål om, hvorvidt der bør indføres regler om gruppesøgsmål i dansk ret. Det er et meget vanskeligt spørgsmål, hvor der er behov for at overveje en lang række problemstillinger, og jeg er derfor glad for, at Retsplejerådet har foretaget en grundig gennemgang af spørgsmålet om at indføre regler om gruppesøgsmål.

Jeg vil gerne se nærmere på, om regler om gruppesøgsmål kan være egnet til at forbedre borgernes og virksomhedernes retsbeskyttelse. Nye regler om gruppesøgsmål forudsætter dog naturligvis, at der er tale om en afbalanceret løsning, der tager passende hensyn til forskellige grupper i samfundet, herunder både til forbrugerne, erhvervslivet og det offentlige.

Retsplejerådets betænkning vil nu blive sendt i en bred høring hos berørte myndigheder og organisationer, og jeg vil i lyset af høringssvarene tage stilling til Retsplejerådets forslag med henblik på i givet fald at fremsætte et lovforslag på dette område i næste folketingssamling."

 

Til baggrund

Gruppesøgsmål er en særlig procesform, hvor flere personers krav behandles samlet under én retssag, uden at de pågældende deltager som parter i retssagen. Personernes (gruppens) interesser i sagen varetages i stedet af en grupperepræsentant (f.eks. et medlem af gruppen), som er part i sagen. Gruppesøgsmål er navnlig udformet med henblik på behandling af et større antal ensartede krav, f.eks. flere forbrugeres eller virksomheders ensartede krav mod en erhvervsdrivende.

Retsplejerådet foreslår, at der som noget nyt indføres regler om gruppesøgsmål i dansk ret. Rådet foreslår, at der indføres en ordning, hvor gruppesøgsmålet som hovedregel omfatter de gruppemedlemmer, der har tilmeldt sig gruppesøgsmålet (en "tilmeldingsmodel"). Der henvises i øvrigt til betænkningens kapitel 1, afsnit 4, der indeholder en oversigt over Retsplejerådets overvejelser og forslag. Betænkningen kan findes på Justitsministeriets hjemmeside: www.jm.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet, kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 90).