Regeringen vil forbedre retsstillingen for forurettede i voldtægtssager m.v.

Strafferetsplejeudvalget har netop færdiggjort en betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Voldtægt er et af de mest forfærdelige overgreb, som en person kan blive udsat for. Regeringen ønsker derfor at styrke retsstillingen for de personer, som på tragisk vis bliver ofre for en voldtægt eller en anden alvorlig sædelighedsforbrydelse.

Jeg er derfor meget glad for Strafferetsplejeudvalgets grundige gennemgang af nogle væsentlige spørgsmål om voldtægtsofres retsstilling.  

Betænkningen vil nu blive sendt i høring, og jeg vil allerede i denne folketingssamling fremsætte lovforslag på grundlag af betænkningen og høringssvarene.”

 

 • Beskikkelse af bistandsadvokat for forurettede i voldtægtssager.
 • Bistandsadvokatens medvirken under efterforskningen, herunder den forurettedes mulighed for at tale med en bistandsadvokat før den første politiafhøring.
 • Bistandsadvokatens adgang til at deltage i sagens behandling ved domstolene.
 • Beskyttelse af voldtægtsofre mod ydmygelser i retten.
 • Andre spørgsmål vedrørende forbedring af voldtægtsofres retsstilling.

 

Strafferetsplejeudvalgets udkast til nye bestemmelser vedrører bl.a. beskikkelse af advokat (bistandsadvokat) i sager om voldtægt m.v., herunder bestemmelser om advokatens medvirken i den indledende fase (§ 741 a, stk. 2, og § 741 b, stk. 2 og 3). Endvidere vedrører udvalgets udkast advokatens adgang til deltagelse i retsmøder (§ 741 c, stk. 1). I tilknytning hertil forslås en ændring af retsplejelovens § 841 om muligheden for at træffe afgørelse om dørlukning, referatforbud og om, at tiltalte skal forlade retslokalet, mens et vidne afhøres mv.(§ 841, stk. 2).  

 

I relation til spørgsmålet om adgangen til bistandsadvokat og bistandsadvokatens medvirken under efterforskningen foreslår Strafferetsplejeudvalget følgende:

 • En ny regel om bistandsadvokat i voldtægtssager mv., hvorefter der skal ske beskikkelse, medmindre den forurettede frabeder sig dette (§ 741 a, stk. 2).
 • En ny regel om, at den forurettede skal have lejlighed til en samtale med en bistandsadvokat inden politiafhøringen, medmindre forurettede frabeder sig det (§ 741 a, stk. 2)
 • En ny regel om, at politiafhøring af forurettede skal ske under tilstedeværelse af en beskikket advokat, medmindre forurettede frabeder sig det (§ 741 b, stk. 2).

 

For så vidt angår bistandsadvokatens adgang til at deltage i sagens behandling ved domstolene, foreslår Strafferetsplejeudvalget følgende:

 • At adgangen til dokumenter forud for afgørelsen af tiltalespørgsmålet udvides til også at omfatte andet materiale vedrørende forurettede end dennes egen forklaring til politirapporten, herunder ikke mindst lægelige udtalelser (§ 741 c, stk. 2).
 • At det i retsplejeloven præciseres, at retsmøder, hvor forurettede skal afhøres, så vidt muligt skal berammes efter aftale med bistandsadvokaten, og at bistandsadvokaten skal underrettes om andre retsmøder (§ 741 c, stk. 1).

 

Udvalget foreslår derudover i relation til retsplejelovens § 841 om muligheden for at træffe afgørelse om dørlukning, referatforbud og om, at tiltalte skal forlade retslokalet, mens et vidne afhøres mv.:

 • At det i højre grad sikres, at spørgsmålet om, hvorvidt tiltalte skal forlade retslokalet under den forurettedes forklaring i voldtægtssager, afklares forud for domsforhandlingen. Udvalget foreslår på den baggrund, at der indsættes en ny bestemmelse i retsplejelovens § 841, stk. 2, hvorefter anklagemyndigheden i voldtægtssager senest samtidig med indlevering af bevisfortegnelse i sagen skal underrette forsvareren og retten om, hvorvidt der foreligger spørgsmål om afgørelser nævnt i § 841, herunder om, hvorvidt tiltalte skal forlade retslokalet under forurettedes forklaring.

 

Udvalget foreslår, at den bedre beskyttelse som udgangspunkt ikke kun skal gælde forurettede i voldtægtssager, men også i andre meget alvorlige sædelighedssager. Udvalget har dog fundet, at de foreslåede nye regler om bistandsadvokatens aktindsigt og indkaldelse til retsmøder bør gælde i alle straffesager, ikke kun alle sædelighedssager.

Endelig foreslår udvalget, at der af Rigsadvokaten iværksættes en indberetningsordning til belysning af anvendelsen af § 185, bl.a. om bevisførelse om forurettedes tidligere seksuelle adfærd i visse sædelighedssager.

Betænkningen kan læses på Justitsministeriets hjemmeside www.jm.dk under publikationer og kan fra den 29. marts 2005 afhentes i Justitsministeriets reception, Slotsholmsgade 10, opgang N, 2. sal.