Regeringen tager endnu et skridt i kampen mod terrorisme

Regeringen tager nu endnu et skridt i kampen mod terrorisme. I den kommende folketingssamling vil justitsminister Lene Espersen fremsætte et lovforslag, der vil styrke det strafferetlige værn mod terrorisme bl.a. ved en udvidet kriminalisering af rekruttering til terrorhandlinger og oplæring af terrorister i terrortræningslejre.

Med det sigte har justitsminister Lene Espersen i dag bedt Straffelovrådet om at overveje, hvilke lovændringer på det strafferetlige område der er nødvendige for, at Danmark kan ratificere Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme og FN’s konvention om nuklear terrorisme. Samtidig har justitsministeren bedt Straffelovrådet om mere generelt at overveje, om straffelovens særlige anti-terrorbestemmelser i sammenhæng med den øvrige strafferetlige lovgivning fortsat giver et tilstrækkeligt strafferetligt værn mod terrorisme.

Straffelovrådet skal afgive betænkning senest den 1. marts 2006.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

"Sommerens terrorhandlinger har desværre bekræftet, at terrorisme er en betydelig trussel, som i alle lande må tages særdeles alvorligt. De har understreget vigtigheden af, at vi tidligt kan sætte ind over for terrororganisationer og forberedelse af terrorhandlinger. Vi skal bl.a. kunne gribe ind over for rekruttering og oplæring af terrorister i lejre rundt omkring i verden.

Det er helt afgørende for mig at sikre, at vores straffelovgivning giver et tilstrækkeligt værn mod terrorisme. Derfor har jeg bedt Straffelovrådet om at se på, om straffelovens anti-terrorbestemmelser i lyset af den seneste tids udvikling og erfaringer fortsat er tilstrækkelige. Samtidig skal Rådet overveje, hvilke lovændringer der er nødvendige for, at Danmark kan leve op til de seneste internationale konventioner på området.

Jeg agter at fremsætte et lovforslag med de nødvendige ændringer allerede i slutningen af den kommende folketingssamling."

 

Til baggrund:

I 2002 vedtog Folketinget den såkaldte anti-terrorpakke, som indeholdt en række nye tiltag mod terrorisme, herunder en særlig terrorismeparagraf i straffeloven (§ 114). Det blev samtidig i videre omfang end hidtil gjort strafbart at yde eller formidle økonomisk støtte til en terrororganisation eller på anden måde medvirke til at fremme dens kriminelle virksomhed (§§ 114 a og 114 b). Herudover blev der indsat en særlig bestemmelse om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben (§ 114 e). Straffelovens særlige anti-terrorbestemmelser findes i §§ 114-114 e.

Anti-terrorpakkens styrkelse af det strafferetlige værn mod terrorisme blev bl.a. gennemført i lyset af terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 og en række internationale konventioner på området. Flere alvorlige terrorhandlinger, senest i bl.a. London og Sharm El Sheik i Ægypten, har imidlertid bekræftet, at terror og terrornetværkene fortsat er en betydelig trussel, som i alle lande må tages særdeles alvorligt.

Siden gennemførelsen af anti-terrorpakken er der vedtaget to nye internationale konventioner på terrorbekæmpelsesområdet. Det drejer sig om dels Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme, som blev vedtaget af Europarådets Ministerkomité den 3. maj 2005, dels FN’s konvention om nuklear terrorisme, der blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den 13. april 2005. Danmark har i maj 2005 undertegnet Europarådskonventionen, og regeringen forventer at undertegne FN-konventionen på Danmarks vegne i forbindelse med FN-topmødet i New York i september 2005.

Europarådskonventionen om forebyggelse af terrorisme indebærer en forpligtelse for de kontraherende stater til at kriminalisere visse forberedende handlinger til terrorhandlinger. Det drejer sig om offentlig opfordring til terrorhandlinger, rekruttering til terrorhandlinger og oplæring i at begå terrorhandlinger. Justitsministeriet har den 10. maj 2005 sendt et notat til Retsudvalget om de lovgivningsmæssige konsekvenser af konventionen.

FN-konventionen om nuklear terrorisme indeholder en forpligtelse for de kontraherende stater til at kriminalisere en række handlinger vedrørende ulovlig besiddelse og brug mv. af radioaktivt materiale med forsæt til at forårsage død eller alvorlig personskade eller til at forårsage betydelig tings- eller miljøskade. Justitsministeriet har den 18. juli 2005 sendt et notat til Retsudvalget om de lovgivningsmæssige konsekvenser af konventionen.

Straffelovrådet, som er et permanent udvalg under Justitsministeriet, har som formand fhv. højesteretspræsident Jacques Hermann. Udvalgets kommissorium og sammensætning kan ses på Justitsministeriets hjemmeside, www.jm.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Anne Kristine Axelsson, Justitsministeriet, tlf. 33 92 29 61.