Nye regler på vej om dommeres bibeskæftigelse

Formanden for Udvalget om dommeres bibeskæftigelse, direktør Holger Lavesen, har i dag afleveret udvalgets betænkning til justitsminister Lene Espersen.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Der bør ikke kunne rejses tvivl om dommeres habilitet og omdømme. Jeg er derfor meget glad for, at der med udvalgets forslag nu ser ud til at kunne findes en varig løsning på problemet med dommernes bibeskæftigelse. Det indtægtsloft, som udvalget bl.a. foreslår, vil sikre, at bibeskæftigelsen i langt højere grad end i dag spredes ud på de forskellige dommere og retsinstanser. En sådan spredning af biindtægterne er efter min opfattelse helt nødvendig, hvis vi fortsat skal kunne benytte dommere til løsningen af en række væsentlige samfundsopgaver uden for domstolene.

Det er derfor også meget glædeligt, at det efter en omfattende kortlægning af problemstillingen er lykkedes at finde en konkret model, som vil nedbringe de store biindtægter i navnlig Højesteret, og som også dommerne i udvalget har kunnet tilslutte sig. Begge dele er efter min opfattelse en vigtig forudsætning for, at vi kan opnå en langtidsholdbar løsning på problemet.

Udvalgets forslag vil nu blive sendt i høring, hvorefter jeg forventer at kunne fremsætte lovforslag til januar."

 

Til baggrund

Udvalget om dommeres bibeskæftigelse blev nedsat i juli 2003 som et bredt sammensat udvalg med direktør Holger Lavesen som formand og med deltagelse af repræsentanter for domstolene og for en række myndigheder og organisationer samt professor Claus Haagen Jensen, direktør Bent Nyløkke, generalsekretær Jørgen Poulsen og professor Eva Smith.

Udvalget har haft til opgave at undersøge og belyse området for dommernes bibeskæftigelse med henblik på at vurdere behovet og mulighederne for at regulere omfanget af dommernes bibeskæftigelse og for at sikre en mere ligelig fordeling af bibeskæftigelsen blandt byrets-, lands- og højesteretsdommere, herunder ved lovgivning.

Udvalget foreslår bl.a:

 • at det fortsat skal være tilladt, at dommere har indtægtsgivende bibeskæftigelse, men at en dommers indtægter ved bibeskæftigelse fremover ikke må overstige 50 % af lønnen i hovedstillingen, og at ingen dommers biindtægter herudover må overstige 50 % af en højesteretsdommers løn i hovedstillingen,
 • at der gøres undtagelse fra indtægtsloftet for biindtægter ved forfattervirksomhed og hverv i særlige domstole,
 • at indtægtsloftet opgøres i 3-årige perioder, dvs. at en dommer i en periode på 3 år i gennemsnit ikke må oppebære biindtægter, der overstiger 50 % af lønnen,
 • at udpegning af dommere til offentlig og privat tvistløsning udenfor domstolene fremover skal foretages af den pågældende dommeres retspræsident eller af en anden dommer, som en retspræsident har bemyndiget hertil,
 • at dommere fra Højesteret og landsretterne samt præsidenten og vicepræsidenterne for og Sø- og handelsretten fremover kun må udpeges til hverv som medlem af et offentligt eller privat råd og nævn, hvis det er bestemt ved lov eller godkendt af Bibeskæftigelsesnævnet, at hvervet skal varetages af en sådan dommer,
 • at dommere fortsat skal kunne varetage de typer bibeskæftigelse, som i dag varetages af dommere,
 • at den gældende godkendelses- og indberetningsordning i det væsentlige skal opretholdes.

 

Der oprettes et Bibeskæftigelsesnævn med deltagelse af både dommere og offentlighedsrepræsentanter. Nævnet får til opgave:

 • at behandle anmodninger om tilladelse til fast bibeskæftigelse mv.,
 • at træffe afgørelse i evt. sager om dommeres overskridelse af indtægtsloftet,
 • at træffe afgørelse om anvendelse af dommere fra de overordnede retter i råd og nævn, hvor dette ikke er bestemt ved lov,
 • at offentliggøre en årlig oversigt over dommernes indberetninger om indtægtsgivende bibeskæftigelse samt en årlig redegørelse for sin virksomhed.

 

Et mindretal i udvalget (Einar Edelberg, Evelyn Jørgensen, Jørn Neergaard Larsen og Anne W. Trolle) foreslår herudover:

 • at indtægtsloftet – ud over de nævnte undtagelser for forfattervirksomhed og hverv i de særlige domstole – heller ikke skal omfatte indtægter ved hverv i faglige voldgifter, de arbejdsretlige nævn samt hverv som forligsmand og mæglingsmænd.

 

Et andet mindretal (Eva Smith) foreslår:

 • at det fremover kun skal være byretsdommere, der skal kunne varetage hverv i offentlige og private råd og nævn,
 • at der – når bortses fra indtægter ved forfattervirksomhed - ikke skal gælde undtagelser fra indtægtsloftet.

Eventuelle spørgsmål vedrørende betænkningen kan rettes til afdelingschef Thorkild Fogde i Justitsministeriet på telefon 72 26 84 20. Betænkningen ligger på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) og kan købes hos Schultz Distribution, tlf. 43 22 73 00, e-mail [email protected].