Ny formand for Dyreværnsrådet

Justitsminister Lene Espersen har i dag udpeget forskningsleder Birte Lindstrøm Nielsen som ny formand for Dyreværnsrådet.

Birte Lindstrøm Nielsen er uddannet agronom med speciale i produktionsdyrs adfærd og velfærd og er Ph.D. i etologi (dyreadfærd). Hun er forskningsleder i afdelingen for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring på Danmarks JordbrugsForskning, Foulum.

Birte Lindstrøm Nielsen afløser veterinærchef Svend Johansen, der efter eget ønske blev fritaget for hvervet den 31. maj 2005.

 

Baggrund

Birte Lindstrøm Nielsen er uddannet cand.agro. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1990 og har skrevet Ph.D. afhandling om svins adfærd ved University of Edinburgh i 1995. Siden 1997 har hun været ansat som forsker ved Danmarks JordbrugsForskning, Foulum – fra 2005 som forskningsleder for området Adfærd og Stressbiologi. Birte Lindstrøm Nielsen har arbejdet med adfærd og velfærd hos svin, kvæg og fjerkræ, og har desuden publiceret en lang række artikler i internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Dyreværnsrådet er nedsat i henhold til dyreværnslovens § 26. Dyreværnsrådet skal efter begæring rådgive ministeren i forbindelse med fastsættelse af regler efter dyreværnsloven, og rådet kan derudover af egen drift afgive udtalelser om dyreværnsspørgsmål.