Forslag til en politireform og en domstolsreform

Justitsminister Lene Espersen har i dag offentliggjort regeringens forslag til en reform af politiet og af domstolene. Reformen skal sikre borgerne et bedre politi og en hurtig og effektiv behandling ved domstolene.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Jeg er glad for i dag at kunne fremlægge regeringens forslag til en omfattende og gennemgribende reform af dansk politi og landets domstole – den største samlede reform af politi og domstole i nyere tid.

Vi har allerede i dag et meget dygtigt politi og domstolssystem, men det er afgørende, at politi og domstole også kan løfte fremtidens store krav og udfordringer, og at det sker på en måde, der er til gavn både for borgerne, det omgivende samfund og for de ansatte ved politi og domstole.

Med de foreslåede reformer ønsker regeringen at skabe de bedst mulige rammer for, at politiets og domstolenes opgaver kan løses med en ensartet høj kvalitet i hele landet og med en fleksibel, serviceorienteret og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet.

Det er et bærende element i reformforslaget, at de lokale politikredse og byretter styrkes og tilføres nye ansvarsområder. Og forslaget om større politikredse og retskredse har til formål at sikre kredse, som har en størrelse, der giver mulighed for at flytte mere reel beslutningskompetence og flere opgaver til de decentrale enheder: politikredsene og byretterne.

Dansk politi står over for store udfordringer i de kommende år. Det gælder f.eks. udviklingen i kriminalitetsmønstre, globaliseringen og den teknologiske udvikling, som betyder, at politiet skal håndtere en langt mere kompleks virkelighed end for bare få årtier siden. Det gælder også anklagemyndigheden, som bl.a. skal føre et stadigt større antal komplicerede straffesager ved retten.

Med den foreslåede politireform vil regeringen sikre en styrkelse af politi og anklagemyndigheden – og mere og bedre politi for pengene. Vi foreslår en politireform, der vil give mere og bedre politibetjening i hele landet. En reform, som indebærer en markant decentralisering af opgaver til politikredsene, samtidig med at de enkelte politikredse får en størrelse, så kredsene som udgangspunkt kan håndtere alle opgaver selv. Og en politireform, der betyder, at vi i fremtiden får frigjort flere politifolk til egentligt politiarbejde til gavn for landets borgere.

Det er afgørende, at politiets kontakt og samarbejde med lokalsamfundet videreføres og styrkes i forbindelse med en politireform, og et væsentligt element i den foreslåede reform er derfor et stærkt lokalpoliti, der kan sikre politiets kontakt med lokalsamfundet. Et væsentligt element er også en modernisering af politiets døgnberedskab, der kan sikre flere patruljevogne på gaden og kortere responstid i hele landet.

Også domstolene står over for nye opgaver og udfordringer. Med forslaget til en domstolsreform vil regeringen sikre borgerne, at deres sager afgøres hurtigt, effektivt og korrekt på et højt fagligt niveau – en reform, der sikrer effektive sagsgange og en hurtigere og bedre betjening af borgerne.

Et væsentligt element i reformforslaget er at styrke byretterne, så alle sager som det klare udgangspunkt begynder i de lokale retter. Det gælder både de store civile sager og straffesager (nævningesager), der i dag starter i landsretten. Samtidig foreslås en langt mere fleksibel behandling af civile retssager ved domstolene, f.eks. mulighed for flere juridiske dommere og bedre muligheder for at anvende sagkyndige dommere, samt en nyordning af nævningesystemet, så der også i de alvorligste straffesager bliver mulighed for at få prøvet skyldsspørgsmålet i to instanser.

Det er vigtigt, at borgerne har reel adgang til domstolene, og det skal være muligt at få en hurtig og korrekt afgørelse til rimelige omkostninger, også når det gælder sager om mindre krav. Regeringen foreslår derfor en ny særlig småsagsproces, der vil gøre det hurtigere og billigere at få behandlet sager om mindre beløb ved domstolene.

Forslaget vil nu blive sendt i høring, og jeg ser frem til en bred og saglig debat om, hvordan vi skal indrette vores politi og domstole i fremtiden."

 

Til baggrund

Lovudkastet kan findes på Justitsministeriets hjemmeside: www.jm.dk. På hjemmesiden findes også faktapapirer om reformen, og det er mulig at se eller gense justitsministerens præsentation fra pressemødet.

Lovudkastet er nu sendt i en bred høring hos berørte myndigheder og organisationer med høringsfrist til den 23. januar 2006 med henblik på, at der i begyndelsen af 2006 kan fremsættes et lovforslag for Folketinget.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet, kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 90 eller 22 14 66 50) eller kommunikationskonsulent Morten Langager (tlf. 72 26 84 08).