Det Dyreetiske Råd ønsker forbud mod rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse

Justitsminister Lene Espersen har netop modtaget Det Dyreetiske Råds nye udtalelse om rituelle slagtninger. Af udtalelsen fremgår bl.a., at Det Dyreetiske Råd i enighed er nået frem til, at det ikke længere kan anses for etisk forsvarligt, at der i forbindelse med slagtning af kvæg og mindre drøvtyggere som får og lam foretages halssnit, uden at dyret er bedøvet. Der bør således efter Rådets opfattelse fremover gælde et krav om, at dyret altid skal bedøves med boltpistol eller på anden velegnet måde, inden halssnittet foretages.

Der foregår ikke i øjeblikket rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse i Danmark – idet det eneste danske slagteri, der de seneste år har foretaget rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse, NV-OX i Slagelse, lukkede i august måned 2004.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse har gennem årene givet anledning til stor offentlig debat i Danmark. Det jødiske trossamfund anerkender efter sine religiøse forskrifter kun kød, der stammer fra dyr, som er slagtet uden forudgående bedøvelse. Det samme gælder visse mindre dele af det islamiske trossamfund.

En stillingtagen til spørgsmålet om rituelle slagtninger må derfor bygge på en meget vanskelig afvejning af på den ene side dyrevelfærdsmæssige hensyn og på den anden side hensynet til religiøs tolerance overfor andre trossamfund.

Det Dyreetiske Råd vurderede sidst spørgsmålet i 1997. Rådet fandt dengang, at rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse hidtil var foretaget på en måde, der ikke var dyreetisk forsvarlig. Rådet anbefalede på den baggrund nogle minimumskrav til rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse. Det var rådets opfattelse, at hvis reglerne blev ændret i overensstemmelse med rådets anbefalinger, ville det ud fra en dyreværnsmæssig betragtning være forsvarligt at foretage rituelle slagtninger i Danmark.

Når rådet nu i sin nye udtalelse er nået frem til en anden vurdering, må det efter min opfattelse påkalde sig stor opmærksomhed og give anledning til at overveje, om tiden nu ikke er inde til at forbyde rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse.

Jeg vil derfor nu sende rådets udtalelse i en bred høring, og når høringssvarene foreligger, tage stilling til den nye anbefaling fra Det Dyreetiske Råd."

 

Baggrund

1. Justitsministeriet anmodede ved brev af 4. december 2003 i forbindelse med besvarelsen af et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg (spørgsmål nr. 19, Alm. del – bilag 78) Det Dyreetiske Råd om en ny udtalelse om emnet ”rituelle slagtninger”, idet rådet specifikt blev bedt om at tage stilling til de i spørgsmålet fra Folketingets Retsudvalg rejste problemstillinger.

2. De gældende regler om slagtning og aflivning af dyr findes i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1037 af 14. december 1994 om slagtning og aflivning af dyr med senere ændringer.

Efter bekendtgørelsen er det tilladt at slagte husdyr (bortset fra strudsefugle) uden forudgående bedøvelse, når slagtningen foretages efter jødisk eller islamisk ritus, jf. bekendtgørelsens § 7.

Husdyr, bortset fra fjerkræ, kan dog kun slagtes uden forudgående bedøvelse, hvis slagtningen foretages på et eksportautoriseret slagteri og overvåges af embedsdyrlægen, ligesom det er et krav, at dyret fastholdes i opretstående stilling. Ved slagtning af kvæg skal der anvendes en boks, hvor dyret fastholdes i opretstående stilling. Boksen skal kunne justeres efter dyrets størrelse, således at hoved og krop fikseres så skånsomt som muligt.

Ved slagtning af fjerkræ uden forudgående bedøvelse er det en betingelse, at slagtningen overvåges af en embedsdyrlæge, og at hver enkelt fugl fastholdes manuelt, når halssnittet lægges, og indtil døden er indtrådt.

Slagtningen skal foregå ved, at begge halspulsårer og halsvener manuelt overskæres med et skarpt redskab, umiddelbart efter at dyret er fikseret. Ved slagtning af kvæg skal dyret umiddelbart efter, at dette halssnit er foretaget, bedøves ved skydning med en boltpistol.

Endelig er det efter bekendtgørelsen et krav, at virksomheder, der ønsker at foretage slagtning uden forudgående bedøvelse, forud skal anmelde dette til Fødevarestyrelsen.

3. Reglerne om slagtning af husdyr (bortset fra strudsefugle) uden forudgående bedøvelse efter jødisk eller islamisk ritus er senest blevet skærpet i 1997 på baggrund af anbefalinger fra Det Dyreetiske Råd.

Det bemærkes, at kravet om, at fjerkræ skal fastholdes manuelt, når halssnittet lægges, og indtil døden er indtrådt, har medført, at der ikke længere slagtes fjerkræ uden forudgående bedøvelse efter jødisk eller muslimsk ritus, da det i praksis er umuligt at fastholde dyrene manuelt med en slagtehastighed på ca. 8.000 dyr i timen.

Endvidere bemærkes, at slagtning uden forudgående bedøvelse efter jødisk eller muslimsk ritus indtil august måned sidste år blev udført på et enkelt kreaturslagteri, NV-OX i Slagelse, som havde anmeldt dette til Fødevarestyrelsen. Slagtningerne blev udført med henblik på afsætning af kødet til herboende jøder og muslimer, men også med henblik på eksport til jødiske og muslimske forbrugere, som ikke accepterer slagtning med forudgående bedøvelse af dyret. NV-OX i Slagelse lukkede i august måned 2004. Der foregår således ikke i øjeblikket rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse i Danmark.