Bred opbakning til vision for fremtidens politi

Justitsministeriet har i dag offentliggjort høringssvarene over rapporten fra Visionsudvalget vedrørende fremtidens politi, som blev fremlagt den 18. maj 2005. Der er i høringssvarene generel opbakning til den overordnede vision for fremtidens politi.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Vi står over for en omfattende og gennemgribende reform af dansk politi og landets domstole. Regeringen vil gennemføre en samlet reform af politiet, der sikrer en moderne og effektiv bekæmpelse af kriminaliteten i Danmark. Målet er et styrket politi – og mere og bedre politi for pengene.

Visionsudvalgets rapport har nu været i en bred høring, og jeg er meget glad for de mange reaktioner på Visionsudvalgets forslag og anbefalinger, som vi har fået.

Efter min opfattelse har vi med Visionsudvalgets rapport fået et særdeles solidt fundament for det videre arbejde med en politireform, og langt hovedparten af høringssvarene bakker også op omkring hovedlinjerne i Visionsudvalgets tanker og forslag. Det er naturligvis meget positivt.

Når vi står over for en så stor og omfattende reform, vil der naturligvis være delspørgsmål, der skal overvejes nærmere, og hvor forskellige synspunkter gør sig gældende. Det afspejler sig da også i høringssvarene. De mange gode og konstruktive bidrag vil nu sammen med Visionsudvalgets rapport indgå i det videre reformarbejde med henblik på, at regeringen til efteråret fremlægger et samlet forslag til en politi- og domstolsreform."

 

Til baggrund

Rapporten fra Visionsudvalget vedrørende fremtidens politi blev offentliggjort den 18. maj 2005 og blev samtidig sendt i en bred høring med høringsfrist til den 8. august 2005.

Justitsministeriet har i dag offentliggjort de modtagne høringssvar, der sammen med en høringsoversigt, som sammenfatter høringssvarene, kan læses på Justitsministeriets hjemmeside www.jm.dk, hvor også Visionsudvalgets rapport og forskelligt baggrundsmateriale kan findes.

Visionsudvalget har haft til hovedopgave at udarbejde en overordnet vision for fremtidens politi, og udvalget har i den forbindelse skullet overveje, hvordan politiet bør ledes og indrettes for at kunne leve op til de overordnede målsætninger for fremtidens politiarbejde.

Visionsudvalget foreslår en gennemgribende modernisering af dansk politi. Efter udvalgets opfattelse er der behov for en markant styrkelse af politiet, hvis politiet skal kunne løfte fremtidens udfordringer med højest mulig effektivitet og kvalitet. Dette forudsætter efter udvalgets opfattelse en sammenhængende politireform, der kan sikre politiet den nødvendige slagkraft i fremtiden.

Hovedelementerne i Visionsudvalgets forslag til en politireform kan sammenfattes således:

  • En ledelsesreform, der sikrer en klar og entydig ledelse samt symmetri mellem ansvar og kompetence – både lokalt i politikredsene og hos Rigspolitichefen. Rigspolitichefen får (under ansvar over for justitsministeren) det samlede og overordnede faglige, økonomiske og forvaltningsmæssige ansvar for politiet og vil kunne fungere som en form for "koncernledelse" i forhold til de nye stærke lokale ledelser.
  • En beredskabsreform med en modernisering af politiets beredskab gennem ny teknologi og større, mere fleksible beredskabsenheder (kredse), der vil sikre flere patruljevogne på gaden og kortere responstid – også i yderområderne – og dermed sikre reel lokal tilstedeværelse.
  • En opgavereform, der indebærer en decentralisering til politikredsene af opgaver, der i dag varetages af Rigspolitichefen, og flytning af opgaver uden politimæssig relevans fra politiet.
  • En it-reform i form af en modernisering af politiets it-systemer, der gør politiet til en effektiv og tidssvarende it-organisation.
  • Udvikling af kompetence- og uddannelsessystemet med større fokus på specialkompetencer og et generelt fagligt løft til politiets uddannelses- og kompetenceudviklingssystem.
  • En kredsreform, der giver mulighed for reel decentralisering af politiets opgaveløsning ved at skabe ensartede politikredse, der er store nok til at løfte opgaverne selv – også i fremtiden.
  • En styringsreform af anklagemyndigheden, som giver en væsentlig styrkelse af Rigsadvokatens styring og ledelse af anklagemyndigheden i forhold til budget, personale mv. Politikredsens chef skal fortsat være chef for anklagemyndigheden i første instans.
  • En politikreds bliver efter Visionsudvalgets opfattelse først bæredygtig, når den har et befolkningsgrundlag på mindst 400.000 og et samlet personaletal på mindst 7-800 medarbejdere. For at kunne klare de fleste opgaver på egen hånd og sikre et professionelt beredskab med hurtig responstid må de nuværende 54 politikredse derfor efter udvalgets opfattelse sammenlægges til 10-12 nye ensartede politikredse. I overensstemmelse med Visionsudvalgets kommissorium indeholder udvalgets rapport ikke et konkret forslag til den geografiske udmøntning af forslaget om 10-12 nye politikredse.

Visionsudvalgets rapport og høringssvarene over rapporten indgår i det videre arbejde med forberedelsen af en samlet politi- og domstolsreform med henblik på, at regeringen fremlægger sit forslag hertil i efteråret 2005.