Vedrørende sagen om udlevering af en svensk statsborger til Marokko

Den 30. marts 2004 blev en svensk statsborger af marokkansk oprindelse anholdt af dansk politi på baggrund af en international efterlysning udsendt af de marokkanske myndigheder.

Ved kendelse af 31. marts 2004 traf Københavns Byret beslutning om varetægtsfængsling af den pågældende. Kendelsen blev stadfæstet af Østre Landsret den 1. april 2004. Varetægtsfængslingen er senest forlænget til den 27. april 2004.

Ved brev af 2. april 2004 fremsendte de marokkanske myndigheder anmodning om, at den pågældende udleveres til strafforfølgning i Marokko.

Justitsministeriet anmodede ved brev af 15. april 2004 de marokkanske myndigheder om at modtage mere detaljerede oplysninger i sagen. De marokkanske myndigheder har den 20. april 2004 fremsendt supplerende materiale i sagen. 

Efter at have gennemgået den marokkanske udleveringsbegæring og det materiale, som de marokkanske myndigheder efterfølgende har fremsendt, har Justitsministeriet i dag truffet afgørelse i sagen.

Afgørelsen går ud på, at udlevering ikke kan finde sted på det foreliggende grundlag.

De marokkanske myndigheder og den pågældende er underrettet om Justitsministeriets afgørelse.

Kopi af Justitsministeriets afgørelse vedlægges i anonymiseret form.

Afgørelsen (PDF)