Transport af svin i køretøjer med flere etager

Flere medier har i dag omtalt, at danske vognmænd vil omgå danske særregler om transport af svin i køretøjer med flere etager.

I den anledning udtaler justitsminister Lene Espersen følgende:

”De danske vognmænd blev i sommeren 2002 orienteret om, at Justitsministeret ikke længere ville give dispensation til transport af svin i tre etager, hvis den samlede forsendelsestid for svinene overstiger 8 timer. Skærpelsen af vores dispensationspraksis skyldes et ønske fra et enigt Retsudvalg om at forbedre velfærden for svin under især langvarige transporter. Retsudvalget har også bedt mig om at gennemføre en række ændringer af de gældende regler om transport af dyr, og vi er i øjeblikket ved at færdiggøre udkast til sådanne ændringer.

Jeg finder det meget beklageligt, at nogle vognmænd overvejer at forsøge at omgå de danske regler i stedet for at være med til at sikre en bedre velfærd for svinene. Det er klart, at Justitsministeriet på den baggrund er nødt til at overveje omgåelsesspørgsmålet meget nøje i forbindelse med udarbejdelsen af de nye regler. I den forbindelse vil vi se på, hvordan vi bedst muligt kan sikre, at også udenlandsk indregistrerede køretøjer overholder de danske regler, når de befinder sig i Danmark.

Som bekendt arbejder regeringen også for at få skærpet EU-reglerne om transport af dyr under de igangværende forhandlinger i EU.”  

 

Baggrund

De gældende regler om transport af dyr stiller krav om, at dansk indregistrerede køretøjer, der anvendes til transport af større dyr som f.eks. svin over 40 kg, skal have en indvendig højde på 1,10 meter mellem hver etage, jf. § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 om transport af dyr (med senere ændringer). Justitsministeriet har dog meddelt dispensation fra kravet om indvendig højde, således at svin på indtil ca. 100 kg har kunnet transporteres i tre etager med en indvendig højde på 1,0 meter pr. etage, hvis køretøjet opfyldte en række krav med hensyn til ventilation mv.

Den 31. maj 2002 afgav Folketingets Retsudvalg en beretning om transport af dyr, hvori et enigt Retsudvalg opfordrede regeringen til at fremlægge forslag til forbedringer af de nationale regler om transport af levende slagtedyr på en række nærmere angivne punkter. Et af de punkter, Retsudvalget ønskede forbedret, var de indvendige mål ved transport af dyr. Retsudvalget anførte, at Justitsministeriets administrative praksis skulle skærpes, således at det fremover kun skulle være tilladt at transportere svin i højst 2 etager ved transporter på over 8 timer.

Som følge heraf udsendte Justitsministeriet den 15. juli 2002 et brev til samtlige virksomheder og personer, der havde søgt om dispensation til transport af dyr i flere etager inden for de seneste fem år, samt landbrugs- og transportorganisationer mv. I dette brev orienterede ministeriet om Retsudvalgets beretning og tilkendegav, at ministeriet agtede at skærpe den administrative praksis, således at der fremover ikke ville blive givet dispensation til transport af svin i tre etager med en indvendig højde på 1 meter pr. etage, hvis den samlede forsendelsestid for svinene overstiger 8 timer.

Derefter skærpede Justitsministeriet den administrative praksis i overensstemmelse hermed. De sidste af de tidligere dispensationer udløb pr. 1. januar 2004. For de korte transporter (med en samlet forsendelsestid på under 8 timer) kan der dog fortsat meddeles dispensation.

Det er således ikke længere tilladt at transportere svin i tre etager med en indvendig højde på 1 meter pr. etage i dansk indregistrerede køretøjer, hvis den samlede forsendelsestid overstiger 8 timer. I stedet skal transportørerne overholde de gældende regler om mindst 1,10 meter indvendig højde mellem hver etage, jf. § 16, stk. 1, i den ovennævnte bekendtgørelse om transport af dyr. Dette medfører, at der ikke længere er adgang til at transportere svinene i mere end to etager på de langvarige transporter.

På baggrund af Retsudvalgets beretning er Justitsministeriet i øvrigt ved at færdiggøre udkast til ændring af de gældende regler om transport af dyr – også for så vidt angår kravene til den indvendige højde ved transport af dyr i flere etager. Spørgsmålet om omgåelse af reglerne indgår naturligvis også i ministeriets overvejelser i forbindelse med ændring af reglerne.