Politiets Efterretningstjeneste styrkes markant

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at styrke Politiets Efterretningstjeneste markant. Det sker for at sikre, at PET - som ansvarlig for landets indre sikkerhed - til stadighed kan leve op til de krav, den sikkerhedspolitiske situation stiller.

Navnlig er der i lyset af bl.a. terrorhandlingerne i Madrid den 11. marts 2004 behov for at styrke PETs kapacitet til overvågning, efterforskning og analyse på terrorområdet.

Regeringen har derfor efter drøftelse med Dansk Folkeparti besluttet, at der skal tages initiativ til at sikre en markant forøgelse af efterretningstjenestens ressourcer.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Den internationale terrorisme og bekæmpelsen af den har krævet en ny tilgang til spørgsmålet om national sikkerhed. Det placerer PET i en helt central og fremtrædende rolle. Kravene til tjenestens operative og overvågningsmæssige kapacitet skærpes løbende, og denne udvikling må forventes at fortsætte i de kommende år.

Det er helt afgørende, at PET til stadighed har de nødvendige ressourcer til at kunne varetage sine opgaver som national sikkerhedsmyndighed. Med beslutningen om styrkelse af PET sikrer vi, at tjenesten kan fortsætte gennemførelsen og videreudviklingen af den forstærkede indsats mod terrorisme.”

 

Baggrund

Efter terrorhandlingerne i USA den 11. september 2001 blev politiet, herunder PET, tilført ressourcer med henblik på i lyset af ændringerne i den sikkerhedspolitiske situation at kunne styrke indsatsen mod terrorisme. Der er samtidig både i Danmark og internationalt blevet iværksat en lang række af initiativer med henblik på at styrke bekæmpelsen af terrorisme og samarbejdet herom.

PET varetager som national sikkerhedsmyndighed i dag et stadigt stigende antal sikkerhedsopgaver af forskelligartet karakter. Tjenesten har en central ekstern og koordinerende rolle i forhold til andre myndigheder i Danmark og udlandet. Herudover varetager PET et stadigt stigende antal overvågningsmæssige og operative opgaver, herunder i form af fællesoperationer som led i den fortsatte udbygning af det internationale samarbejde.

I tilknytning til den markante styrkelse og modernisering af politiet, der gennemføres som led i flerårsaftalen for 2004-2006, finder regeringen, at der er behov for en yderligere styrkelse af PET med henblik på at sikre en fortsat gennemførelse og videreudvikling af den forstærkede indsats mod terrorisme.

Beslutningen om styrkelse af PET omfatter bl.a.:

  • Ansættelse af yderligere 60-65 medarbejdere, herunder med akademisk, analytisk og administrativ baggrund, til at styrke overvågning, efterforskning og analyse særligt på terrorområdet.
  • Anskaffelse af en sammenhængende og tidssvarende IT-platform, som kan understøtte PETs overvågningsmæssige, operative og analytiske virksomhed.
  • Anskaffelse af tekniske værktøjer til varetagelse af overvågnings- og efterforskningsopgaver på IT- og teleområdet.

Styrkelsen af PET udgør i politiets flerårsaftaleperiode i alt 135 mio. Styrkelsen af PET optages på regeringens finanslovsforslag for 2005 og 2006, men påbegyndes allerede i år.