Politiet får nye redskaber til at bekæmpe dyremishandling

På justitsminister Lene Espersens foranledning har Politimesterforeningen udarbejdet en helt ny manual til politikredsene, der yderligere skal styrke politiets behandling af sager om mishandling af dyr.

Manualen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Politimesterforeningen, og manualen er blot et af flere konkrete bud fra arbejdsgruppen på, hvordan politiet bliver bedre rustet i arbejdet med dyreværnssager. Arbejdsgruppen anbefaler også:

  • at samarbejdet mellem fødevareregionerne og politikredsene styrkes.
  • at der afholdes kurser i håndtering af dyreværnssager for ansatte i politi- og anklagemyndigheden. I den forbindelse har arbejdsgruppen uarbejdet et oplæg til en kursusbeskrivelse.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Jeg er meget tilfreds med resultatet af arbejdsgruppens drøftelser. Jeg er overbevist om, at manualen bliver et godt redskab for politiet i den forsatte kamp for at stoppe vanrøgt af dyr. Regeringen vil ikke acceptere, at dyr behandles dårligt, og derfor er det vigtigt, at politiet fortsat er meget opmærksomme på overtrædelser af dyreværnsloven.

Jeg har i dag bedt Rigsadvokaten om i samarbejde med Politiskolen at tilrettelægge et kursus for ansatte i politi- og anklagemyndighed, der til stadighed kan sikre, at de ansatte er klædt på til at bekæmpe overtrædelser af dyreværnsloven.

Arbejdsgruppens anbefalinger om at styrke samarbejdet mellem fødevareregionerne og politikredsene er også yderst positive. Anbefalingerne vil nu blive sendt i høring, og jeg vil herefter sammen med de involverede parter drøfte, hvordan vi får gjort anbefalingerne til virkelighed."

 

Baggrund

Arbejdsgruppen

Politimesterforeningen besluttede på et møde den 20. januar 2003 efter drøftelse med Justitsministeriet at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor man i samarbejde med bl.a. veterinære eksperter fik til opgave at udarbejde en manual for politikredsenes behandling af dyreværnssager.

Arbejdsgruppen fik desuden til opgave at overveje, om der er behov for et styrket samarbejde mellem de lokale med udvikling af en efteruddannelse om dyreværnssager for polititjenestemænd og fødevareregioner og de enkelte politikredse. Endelig skulle arbejdsgruppen virke som styregruppe for arbejdet politiets jurister, hvor eksperter fra bl.a. Rigsadvokaten og Fødevaredirektoratet underviser.

Arbejdsgruppen har bestået af politimester Torben Jessen, Nykøbing Falster (formand), politimester Karsten Pedersen, Politiskolen, kontorchef Birte Broberg, Fødevaredirektoratet, veterinærchef Svend Johansen, Fødevareregion Ringsted, tidl. rigsadvokatassessor, nu konstitueret vicestatsadvokat Birgit Foltmar Gammelgaard, Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby og politiassistent Michael Kofoed, Rigspolitichefens Færdselsafdeling. Endvidere har vicekriminalinspektør Arne Eirup, Politiskolen, deltaget i arbejdsgruppens arbejde med udvikling af efteruddannelse.

 

Manual til politiet

Manualen består af 4 kapitler:

Kapitel 1 indeholder en vejledning i, hvordan politiet behandler anmeldelser i en række typisk forekommende dyreværnssager (sager om landmænds dyr/besætninger, sager om dyr hos private, dyrehandlere, zoologiske haver m.v., sager fra slagterier og sager om transport af dyr).

Kapitel 2 redegør nærmere for politiets efterbehandling af anmeldelsessagerne.

Kapitel 3 beskriver politiets forpligtelser, når en anmeldelsessag er afsluttet.

Kapitel 4 indeholder henvisninger til lovgivning m.v.

Styrket samarbejde mellem myndigheder

Ifølge arbejdsgruppens anbefalinger om et styrket samarbejde mellem fødevareregionerne og politikredsene bør fødevareregionerne og politikredsene som de væsentligste myndighedsaktører samarbejde på alle de områder, hvor deres opgaver kun kan løses efter inddragelse af begge myndigheder.

Det eksisterende samarbejde bør efter arbejdsgruppens opfattelse styrkes ved:

Årlig afholdelse af møde mellem fødevareregionen og politikredsene i regionens område. På de årlige møder skal man bl.a. drøfte aktuelle fokusområder og myndighedernes sagsbehandling indenfor forskellige typer af sager, ligesom det vil være et oplagt forum til faglig opdatering/ajourføring af hinanden.

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at der dannes regionale netværk med repræsentanter for fødevareregionen og politikredsene i området. Formålet med netværket skal være, at der som supplement til de årlige fællesmøder skabes et forum af særligt sagkyndige, som ved udvikling af et gensidigt personkendskab vil formå mere uformelt at kommunikere og informere hinanden hurtigt og effektivt til gavn for myndighedernes opgaveløsning.

Endelig foreslår arbejdsgruppen, at der i de enkelte politikredse som supplement til netværkene etableres en kontaktpersonordning med deltagelse af en repræsentant for en dyreværnsorganisation. 

 

Kursus i håndtering af dyreværnssager

Formålet med det nævnte kursus for ansatte i politi- og anklagemyndigheden er at bibringe deltagerne en øget viden om de særlige forhold, der knytter sig til behandlingen af sager, hvor dyreværnslovgivningen overtrædes.

Politiets behandling af dyreværnssager (pdf)