Øget samarbejde i sociale og familieretlige sager om børn

En rapport om et forsøgsprojekt om øget samarbejde mellem kommune og statsamt i sociale og familieretlige sager om børn er i dag afgivet til justitsministeren og socialministeren. Rapporten er afgivet af en styregruppe med repræsentanter for kommune, statsamt, Socialministeriet og Civilretsdirektoratet.

Projektets formål har været at undersøge mulighederne for at intensivere samarbejdet mellem myndighederne i bl.a. samværssager for at finde de bedste løsninger for børnene.

Hovedparten af sagerne i forsøgsprojektet omfatter særligt udsatte børn, hvorfor der stort set i alle sager er tale om alvorlige og komplekse problemstillinger for de involverede børn. Erfaringerne fra projektet viser, at der allerede i dag er etableret et tværgående samarbejde mellem myndighederne, men omvendt viser de også, at der er behov for en yderligere styrkelse og forankring af samarbejdet. Rapporten indeholder en række konkrete forslag til, hvordan dette kan ske.

Ved offentliggørelsen af rapporten udtaler justitsminister Lene Espersen:

”Jeg er meget glad for, at der er afgivet en rapport, som giver nogle konstruktive og konkrete anvisninger på, hvordan et tværfagligt samarbejde kan udbygges mellem statsamt og kommune. Af hensyn til børnene er det af afgørende betydning, at samarbejdet mellem myndighederne fungerer så optimalt som muligt. Projektet viser, at et samarbejde vil kunne føre til bedre helhedsløsninger for børnene.

Selvom forsøgsprojektet koncentrerer sig om børn, der er særligt udsatte, og som ofte har brug for støtte i dagligdagen, er jeg sikker på, at rapportens mange forslag ikke kun vil gavne denne gruppe børn, men også vil kunne inspirere myndighederne til at samarbejde i andre tilfælde. Samtidig er det også positivt, at de fleste af forslagene i rapporten vil kunne gennemføres umiddelbart.”

I tilknytning til rapporten udtaler socialminister Henriette Kjær:

”Kommunens opgaver med børn og unge er mangeartede og stiller derfor forskellige krav til sagsbehandlernes håndtering af den enkelte sag. Det er utroligt vigtigt, at de forskellige myndigheder, som har med sårbare børn og unge at gøre, kan samarbejde med fokus på, hvad der er bedst for barnet. Som forsøgsprojektet viser, er der flere eksempler på, at kommunerne glemmer den forælder, som barnet ikke bor hos. For at få et samlet billede af barnets situation er det helt nødvendigt også at inddrage denne forælder i sagerne.

Jeg vil derfor sørge for, at det klart kommer til at fremgå af vores vejledninger på området, hvornår kommunen skal være særligt opmærksom på den forælder, som barnet ikke bor hos. Det er afgørende for mig, at støtten til barnet bliver så god som overhovedet muligt i lyset af barnets samlede situation.”

 

Baggrund

Statsamterne administrerer de familieretlige regler om forældremyndighed og samvær, mens kommunerne administrerer de socialretlige regler om støtte til børn og unge. Begge myndigheder foretager vurderinger, som kan bygge på oplysninger, den anden myndighed er i besiddelse af. Samtidig træffer begge myndigheder afgørelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser for den anden myndigheds opgavevaretagelse.

Hidtil har samarbejdet mellem kommune og statsamt ikke været lagt i faste rammer. Af hensyn til børnene er det imidlertid nødvendigt med nytænkning og et mere målrettet samarbejde på tværs af sektorerne.

Sagsbehandlere i statsamterne Frederiksborg og Ribe samt i Esbjerg, Holsted, Frederiksværk og Hillerød kommuner har deltaget i forsøgsprojektet. Det er disse sagsbehandleres erfaringer, der danner grundlag for de mange forslag til et styrket samarbejde mellem myndighederne, som projektets styregruppe fremkommer med. Forslagene angår bl.a.:

  • udveksling af sagsoplysninger mellem statsamt og kommune
  • samvær og kommunale støtteforanstaltninger
  • statsamtets underretningspligt, når der er formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte
  • samvær med børn anbragt uden for hjemmet
  • forældremyndighed ved dødsfald
  • børnesagkyndig rådgivning og samtaler med børn
  • børnesagkyndige undersøgelser.

Rapporten er tilgængelig på Civilretsdirektoratets hjemmeside.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Christian Strøyer i Civilretsdirektoratet (tlf. nr. 33 92 33 02) og til fuldmægtig Birgitte Kragelund i Socialministeriet (tlf. nr. 33 92 93 00).