Nyt udvalg om advokatbranchen

Regeringen har besluttet at nedsætte et sagkyndigt udvalg, der skal foretage en samlet gennemgang af retsplejelovens regler om advokaters forhold.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Advokater er væsentlige aktører i vores retssystem og navnlig på denne baggrund er det efter min opfattelse vigtigt, at vi sikrer et tidssvarende retsgrundlag for advokatsektoren.

Der er nu forløbet godt 20 år siden den seneste samlede revision af retsplejelovens afsnit om advokater. På den baggrund og i lyset af samfundsudviklingen siden da lægger jeg stor vægt på, at der nu bliver foretaget en samlet grundig gennemgang af regelsættet vedrørende advokater, således at der kan sikres en ajourført lovgivning om disse forhold.”

 

Baggrund

Udvalget skal bl.a. overveje reglerne om advokaters møderetsmonopol i civile sager, dvs. eneretten til at repræsentere andre i retssager, jf. retsplejelovens § 131. Udvalget skal herunder overveje, om der fortsat er tilstrækkelig begrundelse for at opretholde advokaters møderetsmonopol i  civile sager, eller om det – bl.a. ud fra konkurrencemæssige hensyn – helt eller delvist bør ophæves.

I udvalgets behandling af dette spørgsmål skal i givet fald indgå en vurdering af, om indførelse af fri adgang til at repræsentere andre i retssager (procesfuldmagten) skal omfatte alle instanser i domstolssystemet, ligesom konsekvenserne for reglerne vedrørende procesfuldmagten skal behandles.

Udvalget skal desuden behandle en række af de problemstillinger, som knytter sig til en ophævelse af møderetsmonopolet, herunder spørgsmålet om fri proces, retshjælpsforsikring, omkostningsfastsættelse, reglerne om advokatpålæg samt ordningen vedrørende advokaters opnåelse af møderet for landsret.

Endvidere skal udvalget vurdere, om der kan være anledning til at revidere retsplejelovens regler om ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder. Herunder skal det undersøges, om der bør skabes mulighed for at etablere f.eks. holdingselskaber, kommanditaktieselskaber mv. inden for advokatbranchen. Udvalget skal endvidere vurdere, hvorvidt det nuværende forbud i retsplejeloven mod udøvelse af advokatvirksomhed i tværfaglige samarbejder (MDP) fortsat bør opretholdes eller kan gøres mindre restriktivt uden at advokaters uafhængighed svækkes.

Udvalget skal desuden behandle ordningen vedrørende advokaters pligtmæssige medlemskab af Det Danske Advokatsamfund samt reglerne om behandling af klager over advokater. Udvalget kan endvidere behandle andre problemstillinger om advokaters forhold, som det måtte findes hensigtsmæssigt at tage op.

Som formand for udvalget er udpeget Højesteretspræsident Jacques Hermann. Udvalget vil herudover bestå af repræsentanter for Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Advokatrådet, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, universiteterne og Dansk Industri. Endvidere vil udvalget være sammensat af et medlem indstillet af Dansk Handel & Service, Handel, Transport og Service (HTS) og Håndværksrådet i forening, et medlem indstillet af Finansrådet, Realkreditrådet og Forsikring & Pension i forening samt repræsentanter for Landsorganisationen i Danmark samt Forbrugerrådet.

Kommissoriet (PDF)